Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyt KL-udspil skal styrke den nære psykiatri

Fremtidens socialpsykiatri skal give psykisk sårbare borgere bedre muligheder for et godt og meningsfyldt liv - og det er kommunernes ansvar
3. NOV 2011 11.40

Unge med sindslidelse skal ikke ende på førtidspension, men skal hjælpes i gang med uddannelse og job. Overdødeligheden blandt psykisk syge skal sænkes, så de ikke dør 20 år før gennemsnitsdanskeren. Psykisk syge skal ikke marginaliseres, men have mulighed for i et større omfang at leve et meningsfuldt liv med egen bolig og social netværk. Og unødige (gen-)indlæggelser i behandlingspsykiatrien skal undgås.

Det er nogle af målene, som et nyt socialpsykiatrisk udspil fra KL skal hjælpe med til at indfri. Med udspillet 'En fremtidssikret socialpsykiatri' skal den kommunale indsats styrkes i samarbejde med den regionale behandlingspsykiatri.

- I KL glæder vi os over, at regeringen vil prioritere psykiatrien. Men det er vigtigt, at vi også husker at tænke i den nære psykiatriopgave, der ligger i kommunerne. Flere senge og en bedre kvalitet i behandlingspsykiatrien er vigtigt. Men selv en bedre lægelig behandling giver ikke den sindslidende en bolig, uddannelse, job eller et socialt liv, som er det helt centrale for at borgere med psykiske lidelser kan få et godt liv. Det gør den rehabiliterende indsats derimod. Og ansvaret for de elementer ligger hos kommuner, siger formand, Jan Trøjborg (S).

Udspillet indeholder otte indsatsområder. Bl.a. foreslår KL, at regeringen og KL udarbejder en national strategi, der sikrer tidssvarende boformer, der samtidig er til at betale for borgere med sindslidelser, og at der oprettes akuttilbud, som kan forebygge unødvendige indlæggelser.

- Flere opgaver bliver i fremtiden ambulante, hvilket betyder, at kommunerne kommer til at spille en endnu større rolle. Det er derfor vigtigt, at der kommer fokus på den sociale indsats, som kommunerne yder. Udspillet 'En fremtidssikret socialpsykiatri' skal styrke den samlede psykiatriindsats, så kommuner og regioner bliver bedre til at koordinere og skabe sammenhæng i behandlingen til gavn for den enkelte borger, siger Jan Trøjborg.

mou

Fakta:
De otte indsatsområder er:

1. Forløbsprogrammer og guidelines for borgere med psykiske lidelser, herunder borgere med psykisk lidelse og misbrug
- Psykisk syge bevæger sig 'rundt i systemet' og kan have årelang kontakt med både distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien med periodevise indlæggelser. Forløbsprogrammer på psykiatriområdet bør derfor have hovedfokus på koordination og samarbejde samt sikre, at der er klarhed over ansvarsfordelingen mellem behandlings- og socialpsykiatrien.

2. Psykiatrisk udredning og behandlingstilbud til personer med psykiske lidelser og misbrug
- Det skal sikres, at kommunerne får den nødvendige adgang til psykiatriske kompetencer. Det kan enten ske ved en præcisering af den regionale behandlingspsykiatris ansvar, eller ved at kommunerne sikres midler, så de kan aflønne psykiatriske kompetencer alene eller tværkommunalt.

3. Inkluderende boformer til personer med psykiske lidelser
- De fremtidige boligformer skal planlægges med omhu, hvis boligen skal bidrage til at inkludere borgere med psykisk lidelse i samfundslivet. Tilbudsviften af boliger skal være rummelig og fleksibel.

4. Akuttilbud
- Akuttilbud forebygger unødvendige indlæggelser. Der skal afsættes midler til at etablere kommunale- og tværkommunale akuttilbud, som kan støtte borgerne gennem omsorg, rådgivning og vejledning.

5. En styrket ungeindsats til psykisk sårbare unge
- Psykisk sårbare unge opfatter ikke nødvendigvis sig selv som syge og ønsker samme muligheder som alle andre unge. Men de magter ikke opgaven med uddannelse, job og familie alene. Der skal derfor være større rummelighed i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

6. Støttet og ordinær beskæftigelse til personer med psykiske lidelser
- Unge med sindslidelse bør ikke som udgangspunkt kunne tilkendes førtidspension. Der skal i stedet etableres et særligt tilrettelagt udviklingsforløb.

7. En styrket sundhedsfremme - og forebyggelsesindsats til personer med psykiske lidelser
- Et nordisk forskningsprojekt har påvist, at borgere med psykiske lidelser lever 15-20 år kortere end gennemsnitsdanskerne. En af årsagerne er en usund livsstil kombineret med medicinforbrug. Der skal udvikles målrettede forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud, der tager højde for målgruppens særlige problematikker

8. Praksisnær forskning og kompetenceudvikling i socialfaglige metoder og dokumentation
- Effektive indsatser af høj faglig kvalitet nødvendiggør, at man ved, hvad der virker og i forhold til hvem. Det er derfor helt centralt, at der afsættes midler til at styrke samarbejdet mellem kommuner og forskningsinstitutioner.

Læs hele udspillet her