Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ulovligt frakendte sygedagpenge skal ikke altid tilbagebetales

Beskæftigelsesministeren slår fast, at sygedagpenge undtagelsesvis kan frakendes med tilbagevirkende kraft
11. NOV 2011 13.48

Af Kim Rosenkilde Nielsen
[email protected]


En række kommuner er kommet i problemer, efter det har vist sig, at de ulovligt har ladet private aktører frakende borgere deres sygedagpenge.
Borgerne har i udgangspunktet ret til at få sygedagpenge tilbagebetalt, hvis de har fået den frakendt ulovligt.

Det slår beksæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) fast i svar på to §20-spørgsmål stillet af Dansk Folkepartis Karina Adsbøl. Men der findes undtagelser, understreger ministeren.

I svaret anfører ministeren, at borgeren skal have den ydelse, som borgeren har krav på efter lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

- Det er et grundlæggende princip i dansk lovgivning, at en bebyrdende forvaltningsakt, det vil for eksempel sige en afgørelse om ophør af sygedagpenge, som udgangspunkt ikke kan tillægges tilbagevirkende kraft, med mindre der er hjemmel til det.

- Det er imidlertid sådan, at der i sygedagpengeloven i en række tilfælde er hjemmel til, at en afgørelse om ret til ydelsen kan ske med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at borgeren i en række tilfælde ikke kan kræve efterbetaling af sygedagpenge.

Tilbagevirkende frakendelse mulig

I et tidligere svar (på spørgsmål 267) gjorde ministeren rede for, hvilke undtagelser der giver mulighed for at frakende sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

- Det er en konkret vurdering af omstændighederne i hver enkelt sygedagpengesag, der er afgørende for, om borgeren har ret til tilbagebetaling af sygedagpenge, når der er truffet en ulovlig afgørelse.

- Arbejdsmarkedsstyrelsen har i orienteringsbrev af 10. marts 2011 til kommunerne om andre aktører i sygedagpengeopfølgningen oplyst, at der er hjemmel til, at afgørelse kan træffes med tilbagevirkende kraft i de tilfælde, hvor retten til sygedagpenge bortfalder, fx fordi den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning.

- Ligeledes fremgår det, at en tilsvarende hjemmel til at tillægge en bebyrdende forvaltningsakt tilbagevirkende kraft findes i sygedagpengeloven i de situationer, hvor sygedagpengene er standset efter varighedsbegrænsningen, ved udløb af en forlængelsesperiode, samt fordi sygemeldte anses for arbejdsdygtig.

- Om de tilfælde, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset, fordi den pågældende anses for arbejdsdygtig igen, har Ankestyrelsen i september 2011 truffet afgørelse om, at en afgørelse om standsning af sygedagpengene på grund af uarbejdsdygtighed kunne meddeles med tilbagevirkende kraft, fordi borgeren forud for afgørelsen vidste eller burde vide, at borgeren ikke var berettiget til sygedagpenge,og dermed ikke havde en berettiget forventning om fortsat at få udbetalt sygedagpenge.

- I modsætning til ovenstående tilfælde, så kan der blive tale om efterbetaling af sygedagpenge i tilfælde, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset inden varighedsbegrænsningen eller midt i en af forlængelsesperioderne, idet der ikke i disse tilfælde er en klar hjemmel til at standse udbetalingen før den pågældende sygedagpengeperiode udløber. Det forudsættes i den forbindelse, at sygedagpengene ikke er standset fx på grund af arbejdsdygtighed.