Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Reklamer på frikommuners websites

I et udkast til lov om frikommuner vil regeringen tillade kommercielle reklamer på de kommunale hjemmesider
10. APR 2012 14.55

Af Sine Riis Lund, [email protected]

Hidtil har frikommunerne kun haft mulighed for at lave de forsøg, der kunne godkendes administrativt. Nu er første afgørende skridt dog også taget til en lang række forsøg, der ellers ikke er mulige efter den nugældende lovgivning.

En af de nye muligheder vil være, at frikommuner får lov at bringe kommercielle reklamer på deres hjemmesider.

Det fremgår af et udkast til 'Forslag til lov om frikommuner' hvor man kan se, hvilke forsøg regeringen lægger op til at tillade.

Blandt andet kan frikommuner også blive løsnet fra detaljerede udbudskrav. Mange kommuner vil således nok se misundeligt til, når frikommuner kan få tilladelse til at hæve tærskelværdierne for udbud fra 500.000 kroner til 1,5 mio. kr. Når et udbud overstiger en halv mio. kr. er kommuner ellers forpligtet til at følge annonceringspligten i tilbudsloven, men med bestemmelsen kan erhvervs- og vækstministeren godkende, at kommunerne selv fastsætter retningslinjer for visse indkøb. De skal dog stadig overholde principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, når kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse. Målet er at finde ud af, om frikommunerne kan overholde EU's regler og principper med mindre administrative procedurer end i dag.

Samtidigt vil regeringen give frikommuner mulighed for altid at indbyde den tilbudsgiver, der i en foregående udbudsrunde har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud eller den laveste pris.

Undervisning fra erhvervsskoler
Blandt de øvrige hjemler er frikommuneforsøg, hvor undervisere fra de studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser kan varetage undervisningsforløb i folkeskolen. For eksempel så håndværksuddannede fra erhvervsskolerne kan undervise i folkeskolens praktiske fag.

Håbet er, at det vil kunne være med til at give nye undervisningsmuligheder også til de skoletrætte elever, især drenge, i udskolingen.

På miljøministerens område kan frikommuner få lov til at overføre jord fra landzone til byzone eller sommerhusområde uden lokalplan. Det skal dog stadig være i overensstemmelse med kommuneplanen. Det betyder blandt andet, at et byråd på grundlag af kommuneplanlægningen vil kunne imødekomme konkrete ansøgninger og give mulighed for mindre byudvikling af byerne uden at udarbejde lokalplan. Den forenklede procedure gælder dog kun mindre projekter, såsom overførsel med henblik på opførelse af et par huse.

Dispensation fra lokalplaner
Miljøministeren kan også give frikommuner mulighed for at udarbejde lokalplaner, der indeholder mindre fravigelser af kommuneplanens rammebestemmelser uden kommuneplantillæg. Det kan blive tilfældet, når der er tale om mindre justeringer af teknisk og/eller bagatelmæssig art af f.eks. bebyggelsesregulerende bestemmelser, bebyggelsesprocent og højde.

Som tidligere nævnt på dknyt får frikommunerne også mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser på et område, hvor der kan være private leverandører af tilsvarende ydelser.

Det drejer sig både om såkaldt merkøb og og tillægskøb. Merkøb omfatter køb af mere af en kerneydelse end det, som borgeren i forvejen
er visiteret til af kommunen. Det kan være mere praktisk hjælp i hjemmet. Tillægskøb omfatter køb af ydelser, der ligger ud over den kerneydelse, borgeren er visiteret til af kommunen. Et eksempel kunne være mad til gæster hos den kommunale madserviceordning.

Forsøg kræver ansøgninger
Blandt de øvrige muligheder i lovforslaget er i større omfang at bevillige mentor til personer på ordinær uddannelse, at drive 10. klasse i gymnasieregi, at organisere ungdomsskolen som en del af folkeskolen og at foretage visse fravigelser af reglerne om informeret samtykke.

Frikommunernes forsøg gælder frem til udgangen af 2015. Størstedelen af hjemlerne til forsøg kræver, at kommunalbestyrelserne i frikommunerne fremsender en ansøgning om forsøg, som skal godkendes af den relevante ressortminister, inden forsøget kan iværksættes.

Frikommuneforsøget er imidlertid ikke alene baseret på dette lovforslag. Forsøget blev pr. 1. januar 2012 iværksat med hjemmel i allerede gældende forsøgsbestemmelser. 50 forsøgsforslag blev imødekommet i medfør af eksisterende lovgivning.

Læs hele udkastet til lovforslaget her

Foto: Flickr