Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

EU skal medfinansiere naturplanerne

Regeringens naturplaner til 1,8 mia. kr. skal stoppe tilbagegangen i den vigtigste danske natur
7. DEC 2011 13.29

I dag lancerer regeringen den hidtil største samlede naturindsats til 1,8 mia. kroner. Hvert af de 246 Natura 2000-områder har fået sin egen naturplan, der skal sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter.

Naturplanerne dækker ca. 60 naturtyper og 150 arter, men planerne vil også forbedre vilkårene for den øvrige natur i områderne. Der skal ske en indsats mod tilgroning af 130.000 hektar naturarealer. 20.000 hektar skov skal sikres, og der skal mere vand på 16.000 hektar til glæde for dyr og planter.

Naturplanerne betyder også, at mange små naturarealer kædes sammen, så 'naturen' kan udvikle sig og blive mere robust. Både staten, kommunerne, landmænd og skovejere skal hjælpe til med naturplejen. Regeringen har budgetteret indsatsen til 1,8 milliarder kroner, der bl.a. skal komme fra støtteordninger under EU's landdistriktsprogram.

Natura 2000-områder er områder, der er omfattet af EUs habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. De største Natura 2000-områder ligger i det nord- og vestjyske, mens de fynske og sjællandske områder typisk er mindre. Samlet set udgør Natura 2000-områderne ni pct. af det danske landareal og 18 pct. af havarealet.

ka