Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Utilstrækkelig underretning af borgerne

Borgerrådgiveren i Københavns Kommune finder det kritisabelt, at socialforvaltningen kun delvist overholder sin underretningspligt over for borgerne
8. JUL 2011 15.40

KØBENHAVN: Klageinstansen Borgerrådgiveren udtaler nu kritik af socialforvaltningen i Københavns Kommune. Det sker efter, at Borgerrådgiveren har lavet en undersøgelse af, hvordan socialforvaltningen forvalter persondatalovens §§ 28 og 29, oplyser kommunen.

Bestemmelserne handler om kommunens pligt til ved indsamling og elektronisk behandling af personoplysninger at oplyse borgerne om, blandt andet hvilken type personoplysninger det drejer sig om, formålene med behandlingen af oplysningerne, borgerens eventuelle oplysningspligt, mulige følger af ikke at svare samt retten til indsigt i og berigtigelse af oplysningerne.

- Det er kritisabelt, at forvaltningen ikke i nogen af sagerne har givet alle de oplysninger, som de har pligt til og heller ikke har overvejet det. Det er godt for borgernes retssikkerhed fremover, at forvaltningen som resultat af min undersøgelse vil overveje, hvorledes man fremover bedst muligt sikrer, at underretningspligten iagttages, siger borgerrådgiver Johan Busse.

Fortrykte oplysninger
Forvaltningen er forpligtet til at give disse oplysninger på eget initiativ, medmindre den registrerede må antages allerede at være bekendt med dem. Forvaltningen må derfor i hvert enkelt tilfælde vurdere, om det er tilfældet.

Og den vurdering har ikke været foretaget i socialforvaltningen viser Borgerrådgiverens undersøgelse, der baserer sig dels på en udtalelse fra socialforvaltningen og dels på en gennemgang af 28 tilfældigt udvalgte personsager. Undersøgelsen omfattede sagsakter fra socialcentre i kommunen for perioden 1. januar 2008 til 27. august 2009.

Undersøgelsen viser, at forvaltningen via fortrykte oplysninger på forskellige ansøgningsskemaer systematisk giver en række af de oplysninger, som forvaltningen skal give efter persondataloven.

Men undersøgelsen viser også, at forvaltningen i ingen af de modtagne personsager har givet tilstrækkelige oplysninger om de forhold, som forvaltningen skal give, og at det ikke i nogen af sagerne har været overvejet, om yderligere underretning burde ske.

Nogle af sagerne behandles i dag af økonomiforvaltningen, og Borgerrådgiveren har derfor bedt økonomiforvaltningen om at oplyse, hvilke eventuelle overvejelser man her har gjort sig om oplysningspligten efter persondataloven.

Borgerrådgivningen er en uafhængig klageinstans under Københavns Kommune

 

srl