Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Universitetssygehuse er krumtap i ny organisering

Dansk Folkeparti og regeringen er blevet enige om en politisk forståelse om en ny organisering af sundhedsområdet og øvrige regionale områder

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der er behov for en ny organisering af sundhedsområdet. Den overordnede sygehusstruktur med placeringen af de fremtidige akutsygehuse fastholdes.

Den nye organisering indebærer, at det direkte valgte regionale forvaltningsled afskaffes pr. 1. januar 2013, og at sygehusområdet går fra at være organiseret i fem regioner, der nedlægges, til sygehusenheder med de store universitetssygehuse som krumtap.

Det sundhedsfaglige ansvar for den overordnede planlægning og prioritering i sygehusvæsenet samles i staten for at sikre ensartet høj behandlingskvalitet på tværs af landet. Det skal give en klar placering af ansvaret i forhold til fx specialeplanlægning, behandlingstilbud, behandlingskvalitet mv., skriver partierne i en pressemeddelelse udsendt af Finansministeriet.

Opgaver til kommuner
Sygehusvæsenet forankres i staten med henblik på en effektiv sygehusdrift og med en bedre anvendelse af kapacitet og personaleressourcer, så administrationen mindskes og patientbehandlingen styrkes.

Partierne understreger, at der er behov for at undersøge og belyse de mere konkrete og tekniske løsninger for ovenstående rammer nærmere.

Ansvaret for de øvrige regionale opgaver vil kunne placeres i statsligt eller i kommunalt regi samt i samarbejde mellem kommunerne. Det bærende princip vil være, at opgaven bestemmer organiseringen og den fremtidige placering, blandt andet under hensyntagen til den geografiske afgræsning for opgaveløsningen, hensynet til sikring af faglig bæredygtighed, kvalitet, effektivitet og borgernærhed samt en klar ansvarsplacering.

To udvalg nedsættes
Partierne vil arbejde for, at der hurtigt skabes klarhed for de berørte personalegrupper. Det er udgangspunktet, at de ansatte skal følge opgaven, så ansatte beskæftiget med en opgave overføres til den myndighed, som opgaven overføres til.

Der nedsættes to udvalg, Ét vedrørende organisering af sundhedsområdet og ét vedrørende organisering af de øvrige regionale opgaver. Udvalgene skal inden årets udgang beskrive detaljerne i den nye organisering.

Inden for rammerne af nærværende politiske forståelse skal fokus for udvalget vedrørende organisering af sundhedsområdet være på styringsrelationerne mellem staten og sygehusenhederne, herunder kompetencer og beføjelser mv., relevante forhold i forbindelse med samlingen af fem sygehusadministrationer til de nye enheder samt den statslige organisering og arbejdsfordeling i forbindelse med ændringerne på sundhedsområdet. Fokus for det andet udvalg er håndteringen af de øvrige regionale opgaver.

Der indkaldes til politiske drøftelser på baggrund af udvalgenes afrapportering med henblik på beslutninger af mere detaljeret og teknisk karakter i den nye organisering.

srl

Foto: Poul Rasmussen