Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Uansvarlig personaleweekend blev dyr

Odense Kommune skal betale 50.000 kt. i erstatning til pædagog, der fik sit sygdomsbaserede fravær drøftet i plenum
15. NOV 2011 13.07

ODENSE: Pædagogen blev sygemeldt efter et begivenhedsforløb på en personaleweekend og rejste efterfølgende krav om godtgørelse for svie og smerte mod Odense Kommune, oplyser Højesteret, der nu har underkendt landsretten.

Pædagogen kom ud for en følelsesmæssigt påvirket drøftelse i plenum af sit  sygdomsbaserede fravær, som ifølge hende selv endte med, at hun i overværelse af sine kollegaer reelt blev fyret.

Kommunen bestred ikke, at hun var blevet påført en dokumenteret psykisk skade som følge af begivenhedsforløbet.

Sagen for Højesteret angik, om der forelå et ansvarsgrundlag, og i givet fald om den psykiske skade var omfattet af udtrykket 'personskade'" i erstatningsansvarslovens § 1, om den psykiske skade var en påregnelig følge af den ansvarspådragende adfærd, og om den psykiske skade var omfattet af arbejdsgiverens erstatningspligt.

Højesteret tilkendte A 50.000 kr. i godtgørelse for svie og smerte.

Højesteret fastslog, at personaleweekenden i forhold til den pågældende pædagog blev afviklet på en uforsvarlig måde, og at dette var ansvarspådragende for kommunen som arbejdsgiver.

Den uforsvarlige afvikling af per­so­naleweekenden medførte en bety­delig forøgelse af risi­koen for en psykisk skade af den indtrådte karakter hos en medarbej­der, som ledelsen må have forstået be­fandt sig i en psykisk anspændt situation.

Landsretten var nået til et andet resultat.

ka