Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

To millioner skal løfte indsats for senhjerneskadede

Sundhedsministeriet har bevilget Sønderborg pengene til et treårigt projekt, som skal sikre bedre og mere sammenhængende genoptræning og rehabilitering
12. JAN 2012 9.38

SØNDERBORG: Udviklingsprojektet, som ministeriet har besluttet at støtte, skal samlet set udvikle hjerneskade-rehabiliteringen i Sønderborg Kommune.

Det skal ske ved en bred indsats: Der skal udvikles en koordinatorfunktion på området, der skal tilrettelægges graduerede tilbud f.eks. i forbindelse med kommunens botræningstilbud og Sygehus Sønderjyllands rehabiliteringstilbud, de neurofaglige kompetencer skal styrkes hos de medarbejdere, der arbejder med de hjerneskadede, og der skal sikres vidensdeling og kompetenceløft ved at samarbejde med de tre andre sønderjyske kommuner.

- Jeg glæder mig over, at vi med dette projekt gør en indsats for at mindske følgerne efter sygdom og ulykke, så de ramte borgere kan opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Vi har i vores handicappolitik prioriteret området ved at pege på, at der skulle være en koordinatorfunktion, som kan fremme det gode liv for de ramte borgere. Det ser jeg frem til, at vi nu gør alvor af, siger formand for Sønderborg Kommunes social- og sundhedsudvalg, Jørgen Jørgensen (SF).

Behovet for at iværksætte udviklingsprojektet skal ses i lyset af, at ansvarsområder og arbejdsdelinger mellem regioner og kommuner blev reorganiseret ved kommunalreformen i 2007 og ved ændringer i Sundhedsloven året før.

I praksis har det fungeret siden uden faste procedurer for koordination, hvor der tidligere var en hjerneskadekonsulent, et tværsektorielt overordnet hjerneskadesamråd og et egentligt team som rådgivende organ på enkeltsagsniveau.

Målet med projektet er, at borgere, pårørende og fagpersoner skal opleve sammenhængende og effektive rehabiliteringsforløb af høj kvalitet, både fagligt og organisatorisk. Forløbet evalueres undervejs og til sidst for at vurdere koordinatorfunktionen og det fremtidige tværkommunale samarbejde.

mou

FAKTA:
· Statistisk er der i en kommune af Sønderborgs størrelse 570 borgere med hjerneskade, og tallet vil vokse med ca. 150 om året.

· Af de nytilkomne vil 118 have fået en hjerneskade som følge af apopleksi (hjerneblødning, blodprop), mens 34 har været udsat for en ulykke, vold el.lign.

· 44 vil være i den erhvervsaktive alder, og 90 vil have brug for rehabilitering.

· Sønderborg Kommune har i 2008-2010 modtaget ca. 105 genoptræningsplaner pr. år, hvor henvisningsårsagen er apopleksi el.lign.

· P.t. er 61 borgere visiteret til støtte

· Sønderborg Kommune har tre botilbud med i alt 32 pladser til senhjerneskadede og fysisk handicappede