Tilgroet forland på Orø fredes
Sol over Orø.
Foto: Michael A. Schmidt, Ritzau Scanpix.

Tilgroet forland på Orø fredes

Fredningen omfatter cirka 188 hektar og skal forbedre tilstanden i naturen, hvor blandt andet den sjældne orkidé mygblomst har sit levested.

HOLBÆK: Fredningsnævnet for Vestsjælland har nu gennemført fredning af Orøs marine forland, mest strandeng på et areal på cirka 188 hektar. Desuden enkelte landbrugsarealer.

Formålet med fredningen er først og fremmest at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed i området, herunder at give mulighed for en målrettet pleje af områdets natur, at forbedre adgangsmulighederne samt at sikre, at ynglefugle på øerne og holmene ikke forstyrres i deres yngleperiode.

Strandengene langs kysten er flere steder groet til i tagrør på bekostning af de lyskrævende plantearter, som ved at pleje området får leveforholdene på strandengen forbedret. Det vil blandt andet gavne de sjældne rigkærsarter, men også grønbroget tudse, hvis bestand på Orø er i tilbagegang primært på grund af tilgroningen.

Et særligt fokusområde er naturen i det område, der kaldes Forklædet, hvor blandt andet den sjældne orkidé mygblomst har sit levested. Området foreslås udlagt som et særligt botanisk kerneområde, da lokaliteten har national betydning, fordi bestanden af mygblomst her er Sjællands andenstørste bestand.  Mygblomst er opført som en truet art i Den danske Rødliste over de plante- og dyrearter, der er i risiko for at uddø i Danmark.

Trampespor og græsning
Fredningen udlægger nye trampespor, som gør det muligt at gå på strandengene og komme helt tæt på kysten. Der kan herved skabes sammenhæng til eksisterende stier på øen, så der bliver muligheder for rundture.

I 1992 genhegnede Vestsjællands Amt Forklædet, som blev græsset frem til 2002. Området havde stor betydning for vade- og andefugle, grønbroget tudse og mange fine rigkærsarter som fx mygblomst, salep-gøgeurt, loppe-star og tvebo star. Amtet ville dog dengang ikke give tilladelse til at vedligeholde grøfterne, og derfor sumpede området til og græsningen ophørte. Som følge heraf groede området til.

I dag har Orø Natur AMBA kreaturer på området. I perioden 2012-2014 har Holbæk Kommune i samarbejde med Natur & Landbrug ApS og Orø Natur AMBA gennemført et græsningsprojekt med henblik på naturforbedringer for rigkær, mygblomst og grønbroget tudse.

Se fredningsafgørelsen.