DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Så kom regeringens lovkatalog

180 lovforslag har regeringen planlagt at få gennem Folketinget i dette folketingsår. De fleste af de 21 ministerier bidrager og en del forslag berører kommunernes opgaver - men udligningsordningen er 'et blankt nummer'

Af Morten Uhrenholdt, [email protected]

FOLKETINGET: Det er en diger sag, statsministeren tirsdag lagde på bordet. I alt 180 lovforslag agter regeringen at sende til behandling i Folketinget - mange af dem er udmøntninger af dels Finansloven for 2012, og dels udmøntning af udvalgte dele af det aftalte regeringsgrundlag 'Et Danmark, der står sammen'.

Det siidste gælder ikke mindst beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), der vil fremsætte en række lovforslag, der skal  ændre på beskæftigelsespolitikken. Lov om aktiv beskæftigelsespolitik skal ændres på en række punkter, først og fremmest i form af forenklinger af regler for samtaler, kontakt og aktive tilbud.

Men også sygedagpenge-reglerne skal efter regringens mening ændres flere steder. Og så gælder det selvfølgelig også forlængelsen med et halvt år af dagpengeperioden for dem, der ellers ville have opbrugt deres dagpengeret i andet halvår af 2012, som i finanslovsforhandlingerne blev aftalt mellem regeringen og Enhedslisten.

Og så ser det ud til, at regeringen vil indføre et forsøg med en såkaldt skattefri jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere på op til 600 kr. pr.måned - med det formål at disse ikke ender som langvarigt ledige.

Børne- og Undervisningsministeren barsler frem til næste sommer efter planen med 15 lovforslag, hvoraf hovedparten vedrører folkeskolen. Der er hovedsaglig tale om mindre ændringer.

Forenklinger fra Miljøministeren
Blandt Miljøministerens bidrag finder man en lovændring, der har til formål at forenkle kravene til kommunernes offentliggørelse og annoncering af ansøgninger, afgørelser, planforslag m.v. på miljø- og planområdet ved brug af digital annoncering. Desuden en række lovændringer, der skal give en hurtigere og mere effektiv klagesagsbehandling i natur- og miljøsager.

Og endelig fremsætter Miljøministeren lovforslag, der skal forenkle ophævelsen af forældede byplanvedtægter og lokalplaner. Desuden en udvidelse af kommunernes muligheder for at indgå frivillige aftaler med en grundejer om udbygningsaftaler og forenklinger vedrørende den politiske behandling af lokalplaner.

Social- og Integrationsministeren er én af de ministre, der må bide i det sure æble og bidrage med lovforslag, der udmønter tilbagetræknings- reformen, som den forrige regering indgik aftale med Radikale og Dansk Folkeparti om.

Der er dog også lovforslag, der ligger i forlængelse af regeringsprogrammet. Det gælder f.eks. en ændring af loftet over ydelser for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der selv passer et handicappet eller sygt barn.

Betalingsrings-lov
Og så er der etableringen af Udbetaling Danmark. Her fremsætter ministeren lovforslag om fordelingen af myndighedsansvaret mellem Udbetaling Danmark og kommunerne.

Desuden en lov med bestemmelser, der regulerer Udbetaling Danmark som myndighed, herunder hvilke sagsbehandlingsregler der skal følges, samarbejde med kommunerne om kontrol med ydelser på Udbetaling Danmarks myndighedsområde, bestemmelser om ledelse samt om tilsyn med Udbetaling Danmark.

Og så er der en en stribe lovforslag, der vil ændre på lov om social service, og som på indeværende tidslpunkt ere noget uoverskuelige.

Aarhus kan glæde sig over at få sin egen lov, når 'Lov om Aahus Letbane' fremsættes af Transportministeren. Og Københavns kommende såkaldte betalingsring får også en lov , 'Lov om en trængselsafgift...'. 

Frikommunelov forsinket

Økonomi- og Indenrigsministeren vil bidrage med lovforslag, der skal ophæve ministerens bemyndigelse til at fastsætte en pligt for kommunernes til konkurrenceudsættelse. Desuden om styreformen i de store byer (afskaffelse af magistratstyret) og om muligheden for at kommuner anvender digital afstemning ved valg.

Endelig kommer loven om frikommuner - som varslet - noget forsinket.

Og som det sidste nummer i det store lovkatalog varsler regeringen og Indenrigsministeren en lovændring om 'kommunel udligning og generelle tilskud til kommuner'. Her er der absolut ingen detaljer - blot henvises der til den rapport fra Finansieringsudvalget, der kommer i det nye år. 

'På baggrund heraf vil regeringen tage stilling til, om der er behov for justeringer af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner,' slutter lovkataloget fra den nye regering.

Se hele lovkataloget her