Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Jurist: - Intet galt i høringsfrist på en uge

1600 høringssvar i den supplerende høring om de nye vandplaner nåede at komme inden fristens udløb
12. DEC 2011 14.52

Af Knud Abildtrup, [email protected]

Både landmænd og kommunalt ansatte har kritiseret en høringsfrist på bare en uge, nu hvor vandplanerne efter mange års forberedelse endelig skal vedtages og derfor skal igennem en supplerende høring efter den egentlige høring, der er blevet gennemført i år.

Men fra Naturstyrelsen, hvor den korte frist blev fastsat, er jurist Thilde Flindt ikke i tvivl om at have fast grund under fødderne - trods kritikken af forløbet, der bl.a. er blevet kaldt udemokratisk:

- Den supplerende høring over ændringer i udkastene til vandplaner er iværksat på baggrund af bestemmelsen i miljømålslovens § 30, 1. og 2. pkt., der lyder således:

'§ 30. Hvis der i forbindelse med vedtagelsen af den endelige vandplan foretages ændringer af det offentliggjorte forslag, som på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af vandplanen ikke ske, før de pågældende har haft lejlighed til at udtale sig. Miljøministeren fastsætter en frist herfor.'


Lever op til loven
- Der er således ikke tale om en bred offentlig høring over de samlede reviderede udkast til vandplaner - i hvilket tilfælde, Naturstyrelsen selvsagt ville være enig i, at der var behov for en længere frist - men alene en fokuseret høring med det formål, at enkelte myndigheder og borgere får lejlighed til at udtale sig om ændringer i det omfang, de bliver væsentligt berørt heraf.

- Det vil i praksis sige, at den enkelte lodsejer skal have lejlighed til at udtale sig om ændringer, der får indvirkning på den pågældendes ejendom, men som udgangspunkt ikke andre ændringer, og det er derfor Naturstyrelsens opfattelse, at den fastsatte høringsperiode lever op til bestemmelsen i miljømålslovens § 30.

På et spørgsmål om, hvor kort, hun mener, en sådan - fokuseret - høring som minimum kan være og stadig leve op til demokratiske standarder, svarer Thilde Flindt:

- Det er ikke muligt at sige generelt. En vurdering af, hvor lang en høringsfrist bør være, afhænger ganske af omfanget og karakteren af, hvad der sendes i høring. Høringsfrister fastsættes normalt af de enkelte myndigheder, og der føres ikke statistik herover.

- Jeg kan i øvrigt oplyse, at der ved høringsfristens udløb var indkommet mere end 1.600 høringssvar.

I forbindelse med selve den offentlige høring af udkast til vandplaner modtog Naturstyrelsen mere end 4000 høringssvar.