Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KL: Høje ambitioner med statens vandplaner

KL hilser miljøministerens vandplaner velkommen, men understreger, at ambitionsniveauet er meget højt

- Så er bolden givet over til de 98 kommuner. Vi har glædet os til det - og vil meget hurtigt trække i arbejdstøjet, selv om vilkårene ikke er lette, siger Martin Damm (V), formand for KL's teknik- og miljøudvalg.

I de næste seks måneder skal kommunerne udarbejde de kommunale vandhandleplaner, der skal vedtages endeligt i december 2012. Handleplanerne skal målrette og prioritere den kommunale indsats, der skal ske i årene 2013-2015. Det er en omfattende indsats for bedre vandmiljø i vandløb, søer, dambrug, havne, fjorde og indre danske farvande.

Og på visse punkter en smule ambitiøst, mener Martin Damm.

- I forhold til kloakering i det åbne land er der valgt en kort tidshorisont, som vil få betydelige konsekvenser for takstudviklingen og borgerne. Spørgsmålet er, om det overhovedet kan lade sig gøre i praksis at få trefjerdedele af alle ejendomme omlagt før 2016.

Vådområder allerede igang
Kommunerne er allerede godt i gang med en del af vandplanindsatsen, der er blevet fremskyndet. De har nu haft præcist et år til at realisere vådområder. Der er allerede 20 projekter, der er helt henne i realiseringsfasen - og yderligere 10-12 forventes i de kommende måneder. Mange flere følger i de kommende fire år - til glæde for natur og vandmiljø.

- I kommunerne vil vi fortsætte de gode takter fra vådområdeindsatsen. I vandløbene skal der fjernes rør og spærringer, så fisk og planter kan trives bedre. Det er en opgave, som kommunerne har stor erfaring med - og har set frem til at komme i gang med, siger Martin Damm,

Kompensation til lodsejerne
Indsatsen i de udpegede 5000 km vandløb vil være meget synlig. Den vil også få mærkbar effekt for en del lodsejere, idet statslige krav om ændret vedligeholdelse vil medføre flere oversvømmelser. De vil dog blive kompenseret ved tilskudsordninger.

- Der er tale om et højt ambitionsniveau, og indsatsen bør samtænkes i forhold til klima og afvanding. Desuden bør der skabes langsigtede kompensationsmuligheder for lodsejerne, siger Martin Damm.

Staten skal huske finansieringen
For kommunerne er det afgørende, at der kommer sammenhæng mellem mål, virkemidler og finansiering. Dels må staten afsætte nye økonomiske midler til de nye opgaver, dels er der behov for nye virkemidler.

Fx har kommunerne ikke hjemmel til at forpligte spildevandsselskaberne på den omfattende indsats.

- KL har derfor med glæde noteret sig, at regeringen har bebudet en modernisering af vandløbs- og vandforsyningslovene. Det er afgørende, at der skabes mulighed for, at kommunerne kan implementere indsatsen - og gøre det omkostningseffektivt fx i form af oversvømmelser de steder, hvor vandet gør mindst skade, siger Martin Damm.

Foto: http://www.flickr.com/photos/rlarsen/5312225678/sizes/z/in/photostream/

lcl