Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hæv tærskelværdierne - om nødvendigt

NYE UDBUDSREGLER Offentlige myndigheder skal fremover ikke kun se på det billigste, men også gå efter innovative, miljømæssige og sociale kriterier

Det stoe ønske fra danske kommuner om at hæve tærskelværdierne for EU-udbud er da inde i billedet, men ikke som det primære i den nye resolution fra EU-Parlamentet.

EU-reglerne for offentlige indkøb bør revideres for at gøre det lettere for især mindre virksomheder at byde på kontrakter, siger parlamentarikerne i en resolution vedtaget tirsdag.

Blandt andet vil offentlige myndigheder ikke kun skulle se på det billigste tilbud, men vil også skulle se på innovative, miljømæssige og sociale kriterier. Kommissionen fremlægger et lovforslag til en reform af EUs udbudsregler i december, oplyser EU-Parlamentet.

Offentlige indkøb tegner sig for omkring 17 pct. af EUs BNP.

De nuværende udbudsregler for kontrakter for offentlige indkøb gør det vanskeligt og omkostningsfyldt at afgive tilbud. For at mindske den administrative byrde for virksomheder og offentlige myndigheder, foreslår MEPerne at etablere et elektronisk 'udbudspas' på europæisk niveau, der beviser, at indehaveren lever op til EU-reglerne for offentlige udbud.

Andre foranstaltninger til at mindske administrative barrierer kunne omfatte brug af egen-erklæringer, der bekræfter overholdelse af reglerne, eller at man kun beder om originale dokumenter fra udvalgte tilbudsgivere eller fra den virksomhed, man har valgt.

Lettere adgang for små og mellemstore virksomheder
Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) vinder kun 31 - 38 pct. af den samlede værdi af offentlige udbudskontrakter, hvilket er langt mindre, end de burde set i forhold til deres samlede andel af økonomien (52 pct. af den samlede omsætning).

Opsplitning af offentlige kontrakter ville give de små og mellemstore virksomheder bedre muligheder for at byde, siger MEPerne. De opfordrer Kommissionen til at vurdere om 'der er behov for yderligere bestemmelser om tildeling af underentreprisekontrakter, f.eks. om etablering af en ansvarskæde, navnlig for at undgå, at små og mellemstore virksomheder som underleverandører underlægges dårligere betingelser end dem, der gælder for den hovedentreprenør, der tildeles den offentlige kontrakt'.

Ikke det billigste tilbud, men det mest fordelagtige
Kriteriet om den 'laveste pris' bør ikke være den afgørende faktor i tildelingen af kontrakter, men bør i stedet erstattes af 'kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henseende til økonomiske, sociale og miljømæssige fordele - under hensyntagen til de relevante varers, tjenesteydelsers eller arbejders samlede livscyklusomkostninger', siger resolutionen.

MEPerne understreger, at dette især gælder for fødevarer til hospitaler, plejehjem, skoler og børnehaver, hvor kvalitet og produktionsmetoder spiller en vigtig rolle.

En udvidelse af kriterierne til systematisk at acceptere alternative tilbud vil også gøre det muligt for tilbudsgivere at foreslå nye løsninger og dermed gøre de offentlige indkøb til en reel drivkraft for innovation samt bidrage til at nå de mål, der er opstillet i EU 2020-strategien.

Endelig opfordrer MEPerne Kommissionen til at 'foretage en fornyet vurdering af tærskelværdierne for vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter og om nødvendigt hæve dem'.

.