Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hård kritik af overfladisk og utilstrækkelig sagsbehandling

Københavns borgerrådgiver retter skarp kritik mod sagsbehandlingsfejl i den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning og efterfølgende flere fejl hos Jobcenter København i samme sag

KØBENHAVN: Sagen handler om, at kommunen i september 2004 stoppede udbetaling af sygedagpenge til en mand, som derefter klagede over afgørelsen til Det Sociale Nævn. Nævnet traf i februar 2005 afgørelse om at hjemvise sagen til fornyet behandling og afgørelse i kommunen, herunder til afgørelse af, om der var grundlag for at forlænge mandens sygedagpenge.

Borgerrådgiveren har ved sin undersøgelse konstateret, at der ikke - efter hjemvisningen i 2005 - er sket sagsbehandling af sygedagpengesagen, hvorfor kommunen til dato ikke har efterlevet nævnets afgørelse og truffet en ny afgørelse sådan som manden har krav på.

Borgerrådgiveren finder det stærkt kritisabelt, at der er forløbet mere end seks år fra det tidspunkt, hvor Det Sociale Nævn underkendte kommunens afgørelse og pålagde kommunen at genbehandle sagen.

Intet skete - trods flere rykkere
Borgerrådgiveren hæfter sig særligt ved, at der siden 2005 har været adskillige tilfælde, hvor borgeren eller dennes repræsentanter har rykket for fremdrift og svar i sagen, og hvor forvaltningen ved at have udfoldet rettidig omhu ville have konstateret, at sagen var blevet overset eller nedprioriteret. Borgerrådgiveren finder den manglende besvarelse af skriftlige henvendelser i sagen stærkt kritisabel.

Yderligere skærpende er det, at forvaltningen end ikke tog sagen op på ny efter at Borgerrådgiveren var gået ind for at undersøge sagen og i forbindelse med  det bad forvaltningen redegøre for sagen. Der skete intet -forvaltningen undersøgte ikke sagen nærmere, påbegyndte sagsbehandlingen eller besvarede borgerens klage.

Borgerrådgiveren har noteret sig, at ansvaret for sagens behandling overgik til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen den 1. januar 2006, og at forvaltningens direktion beklager, at sagen af uforklarlige grunde er blevet forlagt, og at der som følge af dette ikke er sket sagsbehandling i sagen, slutter Borgerrådgiveren sin fremstilling af sagen.

mou