DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Funktionskontrakter forbedrer vej-kvaliteten

Funktionskontrakter forbedrer vej-kvaliteten

En række kommuner har fået generelt højere vejkvalitet gennem 15-årige funktionskontrakter - der dog også gør vejarbejdet dyrere
18. JUN 2012 10.43

Enkelte kommuner giver desuden udtryk for, at den stigende vejkvalitet giver en højere trafiksikkerhed. Det viser en ny undersøgelse af funktionsudbud i ti kommuner, som Udbudsrådet har lavet. Undersøgelsen slår også fast, at både kommunerne og borgerne er mere tilfredse, efter at private virksomheder har overtaget vedligeholdelsen af vejnettet.

- Når otte ud af ti kommuner oplever så positive effekter, så er det noget, som flere kommuner med fordel kan tage med i deres overvejelser, siger kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Line Nørbæk, der sekretariatsbetjener Udbudsrådet.

Kommunerne har i flere år udliciteret vedligeholdelsen af det lokale vejnet til private firmaer. Men i de senere år er nogle kommuner begyndt at udskifte de traditionelle etårige kontrakter med 15-årige udbud med funktionskrav. Her beskriver kommunen, hvilket resultat den ønsker frem for, hvordan opgaven skal løses.

- Det er en anden måde at organisere sig på, der giver leverandørerne mere frihed i deres tilrettelæggelse af opgaveløsningen. De kan fx selv bestemme, hvordan de vil udbedre huller i vejbelægningen. Det giver en løbende udvikling, som kan føre til effektiviseringer og innovation, siger Line Nørbæk

Investeringer betaler sig
Undersøgelsen viser også, at syv ud af ti kommuner bruger flere penge på at vedligeholde vejene, når private firmaer overtager opgaven på en funktionskontrakt. Men ifølge analysen er det ikke overraskende, at udgifterne stiger, fordi vejene gennem længere tid har været nedprioriteret, og derfor var i meget dårlig stand. I alt oplever otte ud af ti kommuner væsentlige kvalitetsforbedringer som følge af funktionsudbuddet.

I fx Holbæk Kommune var flere vejstrækninger vurderet til at være i så dårlig stand, at de ligefrem var farlige, og derfor blev vejnettets skadespoint opgjort til 3,13. Efter en privat virksomhed overtog vedligeholdelsen af vejene på en funktionskontrakt, er vejnettets skadepoint faldet til 0,78.

- Når der investeres mere, så stiger kvaliteten af vejnettet også, og her er tale om væsentlige kvalitetsforbedringer. Nogle kommuner oplever, at det er to til tre gange dyrere at reparere end at vedligeholde i tide, så totaløkonomisk kan funktionsudbud og en forbedring af vejkvaliteten være en god ide, siger Line Nørbæk.

Holbæk Kommune oplever også større tilfredshed hos kommunens bilister og andre borgere, og der er i kommunerne generel enighed om, at det vil være umuligt at opnå samme kvalitetsniveau uden en funktionskontrakt.

- De borgernære opgaver kan være nødvendige at opprioritere i en periode, og det bliver ofte på bekostning af anlæg og drift. Men med længerevarende funktionskontrakter kan kommunerne sikre høj kvalitet til en fast pris. Det kan bidrage til at få gode veje, siger Line Nørbæk.

Flere kommuner overvejer funktionsudbud
Undersøgelsen får Udbudsrådet til at anbefale flere kommuner at overveje funktionsudbud, netop fordi det sikrer et lokalt vejnet af høj kvalitet. Samtidig ses det som en fordel for kommunerne, at de private virksomheder særligt i de første år af kontraktperioden så at sige leger bank for kommunen. Her er det nemlig entreprenøren, som betaler den merudgift det koster at genoprette de nedslidte veje, mens det først er senere, at kontrakten giver overskud.

Og det er ikke kun asfalt, der egner sig til at blive udbudt på funktionskontrakter. Vejservice som fx græsslåning, ukrudtsbekæmpelse og rengøring er der ifølge Udbudsrådet også god fornuft i at overveje at udlicitere med funktionskrav.

- Der er rigtig gode erfaringer på det her område, og vi oplever også en stigende interesse fra kommunerne, siger Line Nørbæk.

Udbudsrådet har på baggrund af undersøgelsen lavet en vejledning til kommuner, som ønsker at bruge funktionskontrakter.

De deltog i undersøgelsen: Odsherred, Slagelse, Lemvig, Holbæk, Odder, Ringkøbing-Skjern, Næstved, Mariagerfjord, Lemvig og Aalborg kommuner
Vejarealer: De udliciterede vejarealer i undersøgelsen varierer fra 126 km i Holbæk til 776 km i Mariagerfjord
Pris: Kontraktstørrelsen i undersøgelsen varierer fra 29 mio. kr. i Odder til 165 mio. kr. i Mariagerfjord
Kommunerne ejer cirka 95 pct. af det samlede offentlige vejnet. Det svarer til 70.000 km veje
Der bruges årligt 6 mia. kr. på at vedligeholde de kommunale veje
Der findes mellem 30 og 35 funktionskontrakter på det kommunale belægningsområde
Analysen er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådet, der sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

ka