Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Alle partier bag budget-forlig i Frederikssund

BUDGET 2012 Budgettet rummer besparelser for 14 mio. kr. i 2012, stigende til 37 mio. kr. i 2015, og et overskud på driften i 2012 på 40 mio. kr - ikke helt nok til at finansiere et anlægsprogram på 104 mio. kr
5. OKT 2011 19.24

FREDERIKSSUND: Byrådet i Frederikssund fortsætter den ansvarlige økonomiske kurs og igen i år er der indgået en fælles aftale mellem alle partierne i Byrådet, skriver kommunen.

Den fælles målsætning om en økonomi i balance har betydet, at byrådspolitikerne gennem flere år har måttet træffe svære beslutninger for at opnå et driftsresultat, som kan finansiere udgifter til investeringer, der skal skabe den ønskede udvikling i kommunen.

Fagudvalgene har hen over sommeren arbejdet med at finde besparelser i størrelsesordenen 30 mio. kr. Der er udvist en stor grad af ansvarlighed og i fællesskab er det lykkedes at finde besparelser for i alt 14 mio. kr. i 2012, stigende til 37 mio. kr. i 2015.

Budget 2012 indeholder et overskud på driften på 40 mio. kr. Det er dog ikke helt nok til at finansiere det store anlægsprogram på i alt 104 mio. kr. i 2012, men allerede fra 2013 er der et driftsoverskud, som stort set kan finansiere de planlagte investeringer.

Budgetaftalen indeholder en række betydelige investeringer på stort set alle områder:

På familieområdet gennemføres store omlægninger, som betyder en driftsudgift på 5 mio. kr. i 2012, der modsvares af en besparelse på 7 mio. kr. fra 2015. Omlægningen vil betyde, at flere unge tilbydes bedre lokale, forebyggende og intensive tilbud, som erstatning for anbringelse uden for kommunen.

På Erhvervsområdet sker der fra 2012 en intensiveret markedsføring af Erhvervsområdet i Vinge og boligudbygningen i Vinge indledes med de første infrastrukturelle investeringer.

IT opgradering af skoleområdet prioriteres højt. Der er afsat en samlet anlægspulje på 5 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 264.000 kr. til køb virtuelle læremidler - hermed sendes et signal fra forligsparterne med et ønske om en betydelig opgradering med flere IT investeringer, herunder elektroniske tavler på folkeskolerne i Frederikssund.

To socialpsykiatriske mødesteder opretholdes som aftalt for en to årig periode, dvs. frem til medio 2013 og ordningen evalueres som planlagt inden udgangen af perioden.

På Willumsens museum sker der en forstærket kommunikationsindsats og en styrket drift med ansættelse af en egentlig museumstekniker.

 

Anlægsinvesteringerne i 2012 budgettet er bl.a.:
Investeringer på 43 mio. kr. i 2012 til skoleområdet.
Investeringer på ældreområdet på 9 mio. kr.
Finansiering af energibesparende foranstaltninger på 13 mio. kr.

mou