Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus vil reducere CO2 med 60 procent - siger farvel til kullene

Det helt store klima-håndtag, som kommunen har mulighed for at dreje på, får en ordentlig omgang. Dermed siger Aarhus farvel til kul som grundlag for fjernvarmen og goddag til miljøvenlige træpiller og halm
21. MAR 2011 13.10

AARHUS: Rådmanden for Teknik og Miljø, Laura Hay (V), har fremlagt en strategi, 'Klimavarmeplan 2010' for den fremtidige varmeforsyning i Aarhus Kommune, som skal sikre aarhusianerne billigere varme og et sundere miljø. Aarhus Kommune skal simpelthen være uafhængig af kul og i stedet få varme og delvist også el fra biobrændsler og vedvarende energiformer. Strategien dækker opvarmning af bygninger og varmt vand i og uden for områder med fjernvarmeforsyning. Strategien blev i dag vedtaget i magistraten.

CO2-reduktionen på 60 procent forudsætter, at man regner med, at hele el-produktionen anvendes i Århus, samt at Folketinget vedtager Regeringens forslag til Energistrategi 2050. Rådmand Laura Hay glæder sig over udsigten til en CO2-reduktion af denne størrelse, samtidig med at varmen bliver billigere end ved kulalternativet.

- Miljø, pris og forsyningssikkerhed har været helt afgørende faktorer i valg af ny energistrategi. Det er lykkedes at få de tre hensyn til at gå op i en højere enhed i denne storstilede omlægning til grøn fjernvarme, siger rådmand, Laura Hay.

- Prisen er vigtig, fordi varme og el er en stor udgiftspost for mange familier og virksomheder. Hvis vi som byråd for alvor vil udvise social ansvarlighed, så er det væsentligt, at netop udgifter og usikkerheder, som vedrører helt basale nødvendigheder som varme og el minimeres. Vi ser lige nu både med situationen i Japan og i Mellemøsten, hvor sårbar energiforsyningen kan være, og hvor hurtigt energipriserne kan stige drastisk. Derfor har det været afgørende at sikre fleksibilitet i brændselsvalg, så vi ikke bliver afhængige af et enkelt brændsel for vores energiforsy-ning, siger rådmanden.

Lige nu er det ikke muligt at forsyne Aarhus med vedvarende energi alene. Men Klima-varmeplan 2010 sigter mod, at det inden 2030 bliver en realitet.

- Det er vigtigt, at Danmark bliver selvforsynende med energi ikke alene af hensyn til vores konkurrenceevne og for at sikre vores demokratiske frihedsrettigheder, men også af hensyn til det enkelte menneske. Her i det kolde nord er vi alle helt afhængige af en stabil energiforsyning og fornuftige energipriser. Derfor indgår det som et vigtigt element i energistrategien, at Aarhus på længere sigt skal være selvforsynende med vedvarende energi, siger Laura Hay, som roser DONG Energy for et forbilledligt samarbejde.

I forbindelse med, at AffaldVarme Aarhus og DONG Energy er nået til enighed om en ny langsigtet aftale om levering af biomassebaseret varme fra Studstupværket, siger administrerende direktør for DONG Energy, Anders Eldrup:

- Aftalen med AffaldVarme Aarhus er med til at fremtidssikre Studstrupværket og udgør hjørnestenen i vores Klimapartnerskab med Aarhus Kommune. Det er mit håb, at vi de kommende år kan udbygge partnerskabet og finde sammen om flere innovative, grønne projekter til gavn for klimaet, forsyningssikkerheden og varmeforbrugerne i Aarhusområdet. Vi arbejder med en række spændende teknologier, hvor specielt vores forgasnings-teknologi, Pyroneer, måske kan vise sig relevant på Studstrupværket.

På kort sigt - overgang til biobrændsler
Ifølge Klimavarmeplan 2010 kan to projekter realiseres inden 2015 og skabe mulighed for en hurtig konvertering til en CO2-neutral fjernvarmeforsyning:

1. Studstrupværket skal bygges om, så varmeproduktionen fremover kan baseres på træ-piller
2. Der bygges et halmfyret kraftvarmeanlæg.

På længere sigt - overgang til vedvarende energiformer
På længere sigt, frem til 2030, skal der ske en indfasning af vedvarende energiformer så-som sol, vind, geotermi og biogas. Dette vil mindske afhængigheden af biobrændsel samt åbne op imod kommende teknologier.

Det åbne land uden fjernvarme
Klimavarmeplan 2010 sætter også rammer for energiforsyningen landområder. Her skal el- og varmeselskabers energirådgivninger arbejde for at reducere CO2-udledningen fra bygningsopvarmning i landområder med 3/4 del fra ca. 60.000 ton til 15.000 ton. Incitamentet til besparelser skal komme fra brug af eksisterende tilskudsmuligheder.

mou