Aalborg skal udvide partshøring i kystbeskyttelse

KORT NYT14. MAJ 2022 14.27

AALBORG: Miljøklagenævnet har ophævet Aalborg Kommunes tilladelse til et kystbeskyttelsesprojekt langs kajkanten ved Spritgrunden, så sagen skal sagsbehandles igen, oplyser kommunen.
  
Nævnet vurderer, at der skulle have været foretaget høring af Spritten A/S, som godt nok ikke direkte grænser til kystbeskyttelsesprojektet, men alligevel skal vurderes som en naboejendom i kystbeskyttelseslovens forstand.  Der er et kommunalt vejareal imellem.

Klagenævnet har ikke givet Spritten A/S medhold i en række øvrige klagepunkter. De er slet ikke blevet vurderet. Sagen er altså udelukkende blevet hjemvist til fornyet behandling pga. en procedurefejl og ikke pga. selve afgørelsens indhold.

ka