Jo, byrådsmedlemmer har adgang til institutioner under valgkampe

Ankestyrelsen underkender lokale regler om politisk spærretid op til valg - men kun for byrådsmedlemmer
3. DEC 2018 14.32

Lokale regler om at friholde kommunale institutioner for at blive inddraget i valgkampe må ikke være udformet på en måde, så byrådsmedlemmer hindres i at aflægge besøg. Det har Ankestyrelsen afgjort i en konkret sag fra Kalundborg, men også andre kommuner har lignende regler og kan med fordel nærlæse både afgørelsen og egne regler for at sikre sig, at sidstnævnte er i overensstemmelse med førstnævnte.

I Kalundborgs regelsæt hedder det, at 'besøg kan ikke finde sted de sidste fem måneder op til et kommunalvalg, regionsrådsvalg og et europaparlamentsvalg, og når der er udskrevet valg til Folketinget', men det er alt for kategorisk, meddeler Ankestyrelsen, som har udbedt sig en reaktion fra Kalundborg Byråd, på at dets regler er underkendt.

Som ministersvar
Ankestyrelsen henviser til, at byrådet er 'kommunens øverste myndighed og har således det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed'. Det følger af byrådets pligt til at føre tilsyn med kommunens institutioner,  at de enkelte byrådsmedlemmer har ret til at aflægge besøg på de kommunale institutioner, lyder udlægningen.

At et valg nærmer sig kan 'ikke i sig selv begrunde' et afslag på en anmodning om besøg på en af kommunens institutioner, og Ankestyrelsen finder at de kalundborgske retningslinjer 'efter deres ordlyd' gør netop det, og dermed er de i strid med byrådsmedlemmernes 'ret til at øve indflydelse på kommunens anliggender'.

Ankestyrelsen læner sig i sin afgørelse op ad et ministersvar til Folketingets Indenrigsudvalg, som tilbage i februar havde spurgt om emnet netop med afsæt i Kalundborg Komunes regelsæt. Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) fandt det dog 'rigtigst' ikke at svare konkret om 'en retningslinje fastsat i en bestemt kommune', men hans generelle svar efterlod dog ingen tvivl om hvad der er gældende.

Ens for alle
'Borgmesteren eller forvaltningen kan ikke afslå et besøg, som medlemmet har ret til at aflægge som led i varetagelsen af sit kommunale hverv', hedder det eksempelvis i svaret. Og: 'Medlemmets ret til at besøge institutioner forudsætter ikke, at medlemmet oplyser, hvilket formål besøget skal tjene, eller i øvrigt på hvilken måde besøget indgår som et led i vedkommendes hverv. Retten til at aflægge sådanne besøg kan ikke begrænses ved at kræve en sådan begrundelse.'

Ministeren åbner i sit svar en - teoretisk - kattelem for et afslag, men kun hvis besøget uden for nogen tvivl ikke har noget med byrådshvervet at gøre, men alene fordi et byrådsmedlem ikke kan afkræves en begrundelse for sit besøg 'vil betydningen af den beskrevne mulighed for at afslå anmodningen være meget begrænset', hed det i ministerens svar.

Det pointeres dog også, at besøgsretten ikke indebærer en ret til at medtage gæster. I den konkrete sammenhæng er der således stadig mulighed for at afslå besøg af folketingsmedlemmer eller -kandidater eller andre parti-koryfæer, der ikke er byrådsmedlemmer. Betingelser er her, at reglerne er ens for alle byrådsmedlemmer, der ønsker at tage gæster med.

 

Læs Ankestyrelsens brev til Kalundborg Kommune og ministersvaret til Folketingets Indenrigsudvalg.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev