DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
25 kommuner bryder loven om narko-behandling

25 kommuner bryder loven om narko-behandling

Statsrevisorerne 'imødeser, at ovennævnte lovbrud meget hurtigt bringes til ophør', hedder det i deres bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om behandlingsindsatsen mod stofmisbrug
18. JAN 2012 22.03

Rigsrevisionen har af egen drift gennemført en undersøgelse af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug med hovedformålet at vurdere, om Sundhedsministeriet og Socialministeriet har understøttet kommunernes behandlingsindsats mod stof­misbrug.

Nu har de folkevalgte Statsrevisorer behandlet beretningen og herunder konstateret, at Socialministeriet har ført tilsyn med, om kommuner­ne overholder lovgivningen.

Men der falder nogle knubbede ord om, at nogle kommuner har vanskeligheder med at leve op til lovgivningens krav, og at ministeriet ikke har holdt kommunerne tilstrækkeligt i ørerne. Statsrevisorerne skriver: 

'Det må dog også konstateres, at:

  • 12-13 pct. af nystartede behandlingsforløb overskrider den lovpligtige behandlingsgaranti
  • 25 kommuner (25 pct.) endnu ikke har offentliggjort en kvalitetsstandard for stofmis­brugeres behandling - til trods for at det har været lovpligtigt i fire år
  • kommunerne ikke udarbejder handleplaner i tilstrækkeligt omfang.

Statsrevisorerne imødeser, at ovennævnte lovbrud meget hurtigt bringes til ophør.'

Statsrevisorerne skriver i deres bemærkninger iøvrigt:

'Antallet af stofmisbrugere er steget ca. 30 pct. over 10 år og udgjorde ca. 33.000 i 2009 ifølge Sundhedsministeriet. I perioden er antallet af stofmisbrugere i behandling øget relativt mere til ca. 14.600 i 2010. Udgifterne til behandling var i 2010 ca. 900 mio. kr. Udgifterne afholdes af kommunerne.

Svært at opfylde mål
Sundhedsministeriet har det overordnede ansvar for den lægelige stofmisbrugsbehand­ling, mens Socialministeriet har det overordnede ansvar for den sociale stofmisbrugsbehandling og for den kommunale sagsbehandling. Samarbejdet mellem ministerierne og kommunerne bygger på aftalte principper for decentral styring med klart formulerede mål og fokus på resultater, idet kommunerne har metodefrihed og frihed til at organisere indsatsen.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at de fire mål for behandlings­indsatsen mod stofmisbrug er svære at følge op på: Målene angiver ikke, hvad der skal ske og for hvem, hvornår og hvordan. Det vanskeliggør en målrettet opfølgning og korrektion af indsatsen.

Begge ministerier har taget en række initiativer, der understøtter målene. Socialmini­steriets initiativer har dog overvejende haft til formål at understøtte den kommunale sagsbehandling og har kun i mindre omfang understøttet udviklingen af kvaliteten af den sociale behandling.' Citat slut.

25 kommmuner kan formentlig forvente en henvendelse fra Socialministeriet om at få styr på behandlingen af stofmisbrugere.

mou