Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Overblik: Her er regeringens plan for trafikken

Der lægges både op til massive investeringer i motorveje og kollektiv trafik. Billundbanen droppes.
8. APR 2021 13.44

Danmark skal bindes bedre sammen, lyder det fra regeringen, som kl. 12 fremlagde sit udspil til en infrastrukturplan frem mod 2035. 

Regeringen lægger op til investeringer for 105,8 mia. kr. Der afsættes 46,9 mia. til vejnettet, 39,5 mia. til kollektiv trafik, og en reserve på 12,7 mia. kr. til vej- og metroforbindelser til den kommende bydel Lynetteholm i København. Derudover kommer ca. 55 mia. kr. til at færdiggøre igangværende projekter og vedligeholdelse.

I indsatsen er der syv pejlemærker med hver sine tiltag. Få et overblik over nogle af dem her:

Færre skal sidde i kø

Her vil man anlægge, opgradere og udbygge vejnettet hvoraf følgende projekter er nævnt:

 • Anlæg af Frederikssundsmotorvejens 3. etape fra Tværvej til Frederikssund
 • Anlæg af motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede
 • Anlæg af Kalundborgmotorvejens 3. etape fra Regstrup til Kalundborg
 • Øget kapacitet på Rute 15, Herning-Ringkøbing
 • Udbygning af motorvejen nord om Herning på Rute 18
 • Ombygning af kryds på E55 mellem Nykøbing Falster og Sydmotorvejen
 • Opgradering af Rute 26 til motortrafikvej mellem E45 og Søbyvad syd om Lading Sø
 • Anlæg af vejforbindelse til Stevns
 • Øget kapacitet på Rute 34 mellem Haderup og Skive N
 • Øget kapacitet på Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm
 • Ombygning af kryds ved Rute 11 og 26 ved Thisted
 • Opgradering af Rute 11 mellem Korskroen og Varde
 • Udbygning af Rute 9 ved Nørreballe på Lolland
 • Udbygning af Rute 15 mellem Bale og Tåstrup
 • Opgradering til 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen 
 • Udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Aarhus S og Aarhus N
 • Udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Skanderborg S
 • Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Nordjyske Motorvej mellem Aarhus N og Randers N
 • Udvidelse af E20 Fynske Motorvej syd om Odense
 • Udvidelse af E45/E20 ved Kolding
 • Øget kapacitet på Motorring 3 ved København
 • Udvidelse af Ring 4 ved København (nordlig)
 • Udvidelse af Motorring 4 ved København (sydlig)
 • Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej
 • Udvidelse af Øresundsmotorvejen
 • Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Motorring 3 til Ring 4
 • Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Ring 4 til Farum
 • Befæstede nødspor på Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev

Hertil kommer projekterne:

 • Tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg
 • Tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus
 • Udvidelse af Amagermotorvejen til betjening af Holmene
 • Infrastruktur, der muliggør byudvikling på Refshaleøen og Lynetteholm.

Og undersøgelse af følgende projekter igangsættes:

 • En fast forbindelse mellem Als og Fyn
 • Kapacitetsudvidelser på Vejlefjordbroen
 • Opgradering af Rute 13 i Midtjylland
 • Opgradering af Rute 22 ”Den sjællandske tværforbindelse”
 • Opgradering af Rute 6 mellem Solrød og Roskilde
Kollektiv transport skal være attraktiv

For at styrke den kollektive transport foreslår regeringen at iværksætte:

 • Anlæg af en ny højhastighedsbane over Vestfyn til 4,9 mia. kr.
 • Klimasamarbejdsaftaler med kommuner og regioner om grøn kollektiv transport
 • Takstnedsættelser for pensionister og billigere ungdomskort
 • Brug af bus rapid transit (BRT) i større byområder
 • Et sommerrejsepas, der skal fungere som et dansk interrailpas
 • Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted
 • Fremtidssikring af Aarhus Hovedbanegård
 • Forenkling af Københavns Hovedbanegård
 • Fremrykning af jernbaneanlæg til Femern Bælt-forbindelsen
 • DSB skal stå for omlægningen af S-banen til metrodrift
 • Udbygning af banetransport i hovedstadsområdet
Det skal være lige så nemt at køre i en grøn bil som i en fossil bil

Der afsættes 0,5 mia. kr til ladeinfrastruktur for elbiler. Det skal føre til etablering af godt 50 nye ladeparker med ca. 630 ladepladser. Herunder kommer fx følgende tiltag:

 • Regulering, der sikrer, at operatører af ladeinfrastruktur udelukkende kan tildeles ret til at opstille ladeinfrastruktur på offentlige arealer efter annoncering/afholdelse af udbud
 • Standardiserede krav til udbud af ladeinfrastruktur på offentlige arealer
 • Afdækning af, om der i planloven skal gives hjemmel til, at kommuner kan stille krav om ladestandere
 • Analyse af, om offentlige arbejdsgivere skal kunne facilitere ladeinfrastruktur til medarbejderne
Flere skal vælge cyklen

Iværksatte tiltag og nye forslag:

 • En pulje på 50 mio. kr. til at fremme cykelparkering i forbindelse med kollektiv transport
 • En cykelpulje på 520 mio. kr., som skal fremme grøn mobilitet og gøre det mere oplagt for borgere at vælge cyklen og el-cyklen frem for andre transportformer
 • Et nyt cykelråd, der skal sikre et mere målrettet fokus på cyklisme i Danmark
 • Ny cykelinfrastruktur, herunder puljer til lokale og regionale initiativer
 • En samlet cykelstrategi
 • Kortlægning af den danske cykelinfrastruktur
 • Massive investeringer i cykelinfrastruktur i hele landet
Færre skal plages af støj fra trafikken

Mange danske boliger udsættes i dag for høj støjbelasning. For at nedbringe trafikstøjen vil regeringen afsætte 3 mia. til bekæmpelsen. Som led i dettes foreslås følgende:

 • En pulje til støjskærme i særligt støjbelastede boligområder
 • En pulje til implementering af et nyt princip for støjbekæmpelse med fokus på afledte effekter i nærområderne
 • Støj-stærekasser på bynære motorveje
 • Udvikling og afprøvning af nye virkemidler på støjområdet, herunder samarbejdsprojekter med kommunerne
En mere grøn retning

Regeringen har tidligere indgået en aftale med støttepartierne om en grøn omstilling af vejtransporten, hvilket bl.a. indebar en ambition om en mio. "grønne biler" i 2030. Yderligere lægges der nu op til:

 • Pulje til grønne busser og grøn flextrafik
 • Strategi for drivmiddelinfrastruktur til tung vejtransport
 • Pulje til el-delebiler
 • En ny udnyttelse af byrum om søndagen i Danmarks største byer
 • Grøn pulje til biodiversitet langs veje og jernbane

Desuden vil man gøre brug af klimavenlig asfalt, der forventes at reducere CO2-udledningen med 50.000 ton i 2030.

Det skal være mere trygt at færdes på vejene

I arbejdet for at nedbringe antallet af ulykker i trafikken er der allerede indgået aftaler om fx vanvidsbilister, kommunal mulighed for at sætte fartgrænserne ned og kampagner. Hertil foreslåes nye tiltag:

 • Udbredelse af brugen af stærekasser på de farligste stats- og kommuneveje
 • En undersøgelse af mulighederne for at lave zoner i større danske byer med krav til lastbilers direkte udsyn – inspireret af tiltag fra London
 • En undersøgelse af mulighederne for bedre behandlingstilbud til alle spritbilister, eksempelvis i form af en samtale med en misbrugskonsulent
 • Flere oplysningskampagner, eksempelvis mod uopmærksomhed og utilstrækkelig orientering
Billundbanen

Udover den lange række af projekter vil regeringen i sit udspil endeligt lægge den omdiskuterede Billundbane i graven. Etableringen af den omdiskuterede jernbane mellem Vejle og Billund blev eller vedtaget som et led i Togfonden fra 2014 og indgik i den tidligere regeringens udspil til en infrastrukturplan i 2019. I selve oplægget til planen står der eller, at regeringen forsat står bag forliget om Togfonden.

Den tidligere timemodel for en rejsetid på en time mellem Odense og hhv. København og Aarhus, der også stammer fra aftalen om Togfonden, er ikke omtalt i udspillet. Dog nævnes ønsket om at komme ned på en times rejsetid mellem Odense og København. Heller ikke ønsket om en Hærvejsmotorvej er nævnt i oplægget.

Tanken om en Kattegatforbindelse er til gengæld stadig i live, men infrastrukturplanen indeholder ikke noget konkret om projektet. Regeringen venter på, at den igangværende undersøgelse af projektet står klar senere på året. I samme ombæring ønskes der en undersøgelse af en ny forbindelse over Lillebælt.

Læs nærmere om alle tiltagene i udspillet fra Transportministeriet.