DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
- Vi underkompenseres i vandplanlægning

- Vi underkompenseres i vandplanlægning

Syddjurs kritiserer statslig udligningsmodel, der tilgodeser store indbyggertal højere end store naturarealer og mange vandløb
26. JUN 2012 10.33

SYDDJURS: Der er netop indgået forlig mellem KL og staten vedr. økonomisk kompensation for kommunernes indsats. Selvom der er tilført kommunerne flere midler bliver Syddjurs ikke fuldt kompenseret på grund af den statslige udligningsmodel, der tilgodeser kommuner med store indbyggertal højere end små kommuner med store naturarealer og mange vandløb, lyder det fra kommunen.

Carsten Bech (R), formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, siger:

- Realiseringen af de statslige natur- og vandplaner er en stor opgave for kommunerne. Det er dog en meget frustrerende at opleve, at det tekniske datagrundlag endnu ikke er på plads, hvilket giver stor usikkerhed hos lodsejerne og i administrationen. Det er glædeligt, at miljøministeren har fundet flere penge til kommunerne, men Syddjurs Kommune bliver ikke tilgodeset i tilstrækkelig omfang. Jeg mener ikke det er rimeligt, at vi skal bruge af kommunens egne midler for at gennemføre en opgave, der i sidste ende er statens ansvar.

God forberedelse
Carsten Bech fastholder dog, at Syddjurs Kommune skal og vil løfte opgaven. Kommunen har forberedt sig godt, og har bl.a. gennemført en lang række dialogmøder med landmænd og lodsejere for at afstemme forventningerne til hinanden og til de kommende indsatser.

Syddjurs skal iværksætte en lang række indsatser og initiativer, der bl.a. omfatter ændret vandløbsvedligeholdelse på godt 104 km vandløb, restaurering af ca. 36 km vandløb, åbning af knap 5 km rørlagte vandløb m.v.

Syddjurs har - i modsætning til de fleste andre kommuner - valgt en anderledes tilgang til opgaven på grund af de flade vandløb på Djursland med ringe fald. Herved risikeres der stedvis store oversvømmelser i ådalene, hvis grødeskæringen helt opgives. Istedet vil kommunen lave en fokuseret plejeindsats på de såkaldt flaskehalse, hvorved der skabes gode vandløbsforhold samtidig med at vandafledningsevnen opretholdes.

Navnlig randzonerne har været udsat for massiv kritik fra landbrugets side, fordi statens udpegningsgrundlag har været fejlbehæftet, hvilket har medført et stormløb på kommunerne. Kommunerne fastholder omvendt, at udpegning af randzoner udelukkende er en opgave for staten.