Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ubrugte midler til vådområder og statsskov

FINANSLOVEN 1600 hektar nye statslige vådområder og 250 hektar statslig skov tæt på større danske byer i sigte

Landdistriktsprogrammet bliver langt mere grønt med det nye finanslovsforslag, hvor der er afsat 159 millioner over to år til nye statslige vådområder og 72 millioner kroner til ny statslig bynær skov, oplyser Miljøministeriet.

Over de næste to år er der afsat midler til at etablere nye store statslige vådområder i Danmark på i alt op til 1600 hektar. Der er i forvejen afsat midler i den tidligere regerings Grøn Vækst aftale til etablering af i alt 10.000 hektar kommunale vådområder. Til den nye indsats bliver der afsat i alt 159 mio. kroner over en to-årig periode. Vådområder er søer og store moser, og de skal være med til at sikre, at Danmark får et bedre miljø og kan overholde EU's vandrammedirektiv. Samtidig kan de være med til at opsamle regn under skybrud.

- Vådområderne er med til at sikre, at vi får en rigere natur i Danmark, hvilket er en af vores målsætninger i regeringsgrundlaget. Vådområderne er nye naturarealer, som bidrager til et varieret og attraktivt landskab til gavn for danskerne og biodiversiteten, siger miljøminister Ida Auken (SF).

De 1600 hektar statslige vådområder kan reducere kvælstofudvaskningen med 181 tons kvælstof og bidrager dermed til at opfylde vandrammedirektivet. Der er nemlig masser af bakterier i moserne, som fjerner kvælstoffet, når vandet fra markerne løber igennem dem. Ydermere binder vådområderne CO2.

Midlerne anvendes til forundersøgelser til vådområdeprojekter, anlæg af vådområder, erstatninger til involverede lodsejere samt køb og salg af jord i forbindelse med projekterne.

72 millioner kroner bliver afsat til at rejse yderligere 250 hektar statslig skov tæt på større danske byer. Det kommer ud over de 800 hektar ny statslig skov, der allerede er sat penge af til i Grøn Vækst aftalen frem mod 2015.

- Danskerne har krav på rent drikkevand, og det er statens skove med til at sikre, da de bliver passet uden brug af pesticider. Derfor er det afgørende, at vi får mere skov i Danmark, og især skal det ligge tæt på byerne, så danskerne kan have gavn af skovene i hverdagen, siger Ida Auken.

Pengene til statslige vådområder og mere bynær skov stammer fra uforbrugte midler fra landdistriktsprogrammet, der endnu ikke er anvendt pga. forsinkede naturplaner. Den ekstra indsats medvirker endvidere til at sikre at Danmark i højere grad udnytter muligheden for at opnå finansiering fra EU, inden perioden for nuværende landdistriktsprogram udløber i 2013.

ka