Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Rigsrevisionen: Sikring af grundvand var utilfredsstillende

Hård kritik af Miljøministeriet - specielt for perioden 2000-2011, hvor ministeriet forsømte at forbyde stoffer, der var en trussel mod grundvandet. Og kommuner og vandværker blev svigtet
14. DEC 2011 19.35

Af Morten Uhrenholdt

Rigsrevisionen har af egen drift undersøgt, hvordan de to ansvarlige ministerier, Miljøministeriet og Fødevareministeriet, har varetaget opgaven med at beskytte det unikke, danske grundvand mod forurening med pesticider.

Og der er ikke gode endsige pæne karakteter i den rapport, Rigsrevisionen nu har aflagt. Tværtimod. Og særligt i perioden 2000-2011 har forsømmelserne været markante. Pesticider, der udgjorde en risiko for at sive ned og forurene grundvandet, og derfor burde have været forbudt, fik lov at være i handlen i op til fem år.

Utilfredsstillende
Og kommunernes mulighed for at føre en ordentlig kvalitetskontrol med drikkevandet blev svigtet af ministerierne, konkluderer Rigsrevisionen. I hovedkonklusionen hedder det:

'Rigsrevisionens undersøgelse viser, at Miljøministeriets forvaltning af grundvandssikringen har været præget af mangler på væsentlige dele af området. Det gælder for det første godkendelsesordningen, der er en hjørnesten i forebyggelsen af nedsivning af pesticider over grænseværdien til grundvandet. Ordningen skal sikre, at der ikke godkendes pesticider med en uacceptabel risiko for nedsivning til grundvandet.

For det andet gælder det grundlaget for kommunernes og vandværkernes kontrol med forekomsten af pesticider i det vand, som vandværkerne indvinder til drikkevand. Miljøministeriet har taget en række initiativer til at rette op på forvaltningen.'

Og hovedkonklusionen slutter: 'Samlet set finder Rigsrevisionen, at Miljøministeriets forvaltning af grundvandssikringen har været utilfredsstillende.'

Mangelfuld ordning
I delkonklusionerne beskæftiger Rigsrevisionen sig bl.a. med en hjørnesten i forebyggelsen af forurening af grundvandet med pesticider: Godkendelsesproceduren. Rigsrevisionen skriver:

'Rigsrevisionen skal navnlig pege på, at Miljøministeriets administration af godkendelsesordningen har været mangelfuld. Ministeriets godkendelsesordning er en hjørnesten i forebyggelsen af nedsivning af pesticider over grænseværdien til grundvandet. Ordningen skal sikre, at der ikke godkendes pesticider med en uacceptabel risiko for nedsivning til grundvandet.

Manglerne har medført, at der i perioden 2000 – september 2011 har været pesticider på markedet i op til 5 år, som burde have været forbudt eller haft en begrænsning i anvendelsen som følge af risiko for nedsivning til grundvandet.'

Også udpegning af områder, der er særligt overfor nedsivning af giftstoffer, er blevet svigtet i alvorlig grad:  

'Desuden skal Rigsrevisionen pege på, at Miljøministeriet ikke har tilvejebragt et grundlag for udpegningen af særligt pesticidfølsomme områder, som udgør en lille del af arealet i Danmark. De særligt pesticidfølsomme områder er ikke beskyttet af godkendelsesordningen og varslingssystemet for nedsivning af pesticider, hvorfor der kan være behov for særlig beskyttelse heraf.

Ministeriet informerede ikke

Samtidig har Miljøministeriet ændret retsopfattelse af kommunernes adgang til at sikre særligt pesticidfølsomme områder, så kommunerne herefter har mulighed for at udstede påbud om ikke at anvende pesticider uden at afvente et grundlag herfor fra ministeriet. Ministeriet informerede imidlertid ikke kommunerne herom.

Disse forhold har medført en risiko for en uensartet forvaltning af sikringen af de særligt pesticidfølsomme områder og kan have svækket den lokale sikring af disse områder mod nedsivning af pesticider over grænseværdien til grundvandet.'

Der er også hårde ord overfor den måde, kommuner og vandværker er blevet svigtet på når det gælder grundlaget for at kontrollere vandet for giftstoffer. Rigsrevisionen skriver i sine delkonklusioner:

'Miljøministeriet har ikke i tilstrækkelig grad sikret grundlaget for kommunernes og vandværkernes kontrol med vandet i vandværksboringerne for pesticider. Rigsrevisionen finder dette utilfredsstillende.

Tjekket for det forkerte
Rigsrevisionen skal navnlig pege på, at Miljøministeriet ikke har efterlevet kravet om årligt at vurdere behovet for at ændre listen over pesticider, som vandværkerne skal teste for. Bortset fra en mindre ændring har pesticiderne på pesticidlisten været de samme i perioden 1997 – juni 2011, hvor en ny pesticidliste blev offentliggjort med krav om opfyldelse senest den 1. januar 2012.

Vandværkerne har derfor været forpligtet til at teste for pesticider, der stort set aldrig findes i grundvandsovervågningen. Derimod har det ikke været obligatorisk at teste for pesticider, som hyppigt findes i grundvandsovervågningen, og som Miljøministeriet har haft viden om kan være problematiske i forhold til nedsivning til grundvandet.

Miljøministeriets manglende sikring af grundlaget for kommunernes og vandværkernes kontrol har medført en risiko for, at drikkevandet kan have indeholdt pesticider, uden at Miljøministeriet og kommunerne har haft kendskab til det. Ifølge Miljøministeriet forventes det dog ikke at have været på et niveau, hvor der har været en sundhedsmæssig risiko.'

Alt i alt en sønderlemmende kriitik af indsatsen for at beskytte det grundvand, vi i Danmark har været vant til kunne anvendes som drikke- og brugsvand uden andet en en helt simpel, mekanisk rensning.

En blodtud
Socialdemokraternes miljøordfører, Torben Hansen, retter i en kommentar kritikken  mod den tidligere regering:

- Den hårde kritik fra Rigsrevisionen er dybt pinlig for den tidligere VK-regering, fordi eksperter i årevis har påpeget problemerne, herunder med det voksende forbrug af sprøjtegift i landbruget, der skader danskernes drikkevand og naturen", siger Torben Hansen og tilføjer:

- Tidligere miljøministre fra Venstre som Troels Lund Poulsen, Karen Ellemann og Hans Christian Schmidt må være flove over den blodtud, som Rigsrevisionen har givet dem i dag.

Den ny, socialdemokratisk ledede regering har afsat en pulje på 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at etablere boringsnære beskyttelseszoner samt syn af sprøjteudstyr, mere skovrejsning, omlægning af pesticidafgifter samt målsætning om fordobling af det økologiske landbrugsareal, påpeger Torben Hansen.

Foto: Marstal Vandværk, hvor det i 208 var nødvendigt at begynde at rense vandet for pesticider.

Se 'Rigsrevisionens 'Beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider' her