Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regeringen får første EU-sag - om muslinger

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) kom de nordjyske muslingefiskere i møde - og det får naturfrederne til at klage over afgørelsen
27. OKT 2011 8.46

NORDJYLLAND: Danmarks Naturfredningsforening finder det så uacceptabelt, at fødevareminister Mette Gjerskov (S) nu har givet nye tilladelser til at skrabe muslinger i Limfjorden, at foreningen vil klage over afgørelsen til EU.

- De nye tilladelser er givet på skrappere vilkår end tidligere, men det ændrer ikke ved, at der vil ske en fortsat ødelæggelse af fjordbundens dyre- og planteliv, selvom netop dette område skulle nyde beskyttelse som Natura 2000 område. Vi må derfor gå til EU for at få lagt pres på en ny og bæredygtig brug af Limfjorden, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, biolog og præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen vurderer, at når der skrabes 7-10 pct. af de marine Natura 2000 naturtyper årligt, og dyre- og planteliv er adskillige år om at genetablere en sund fjordbund, så er der konstant store dele af Natura 2000 områderne, der er i ødelagt tilstand. Efter DN's vurdering er der derfor tale om brud på forpligtelserne i EU's naturbeskyttelsesdirektiv at udstede tilladelserne.

Lad regionen udrede
Danmarks Naturfredningsforening peger i stedet på, at en bæredygtig udnyttelse af muslingerne bør fremmes i det, der synes at være et stort potentiale for at udnytte muslingerne uden at ødelægge naturen ved at skrabe dem op fra bunden.

- Vi ser meget gerne nogle politiske initiativer - og ikke mindst initiativer fra muslingeerhvervet - i retning af at videreudvikle og fremme en bæredygtig produktion af muslinger. Det skader ikke naturen og er derfor helt på linje med EU forpligtelserne, ligesom det vil tilgodese erhvervsinteresserne. Hvorfor giver regeringen ikke Region Nordjylland - som har ansvaret for regional udvikling og 'vækstforum' - til opgave at udrede fremtiden for et bæredygtigt muslingeerhverv, spørger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening har siden 2008 klaget til EU over alle tilladelser til muslingeskrab, og afventer svar på samtlige sager.