Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nye lokalplaner skal tage hensyn til klimaet

Miljøminister Ida Auken (SF) har i dag fremsat lovforslag om 'klimalokalplaner'
29. MAR 2012 11.41

Af Kim Rosenkilde Nielsen, [email protected]

Regeringen fremsætter i dag et lovforslag, der skal ændre og forsimple planloven for blandt andet at styrke kommunernes arbejde med klimatilpasning.

Lovforslaget indheolder fire dele, som samlet set skal sikre, at der:

- Skabes klare planlægningsmæssige rammer for bæredygtig og holdbare klimatilpasningsløsninger og enklere vilkår for den kommnale sagsbehandling, som det lyder i miljømininster Ida Aukens  fremsættelsestale.

For det første foreslås det, at give kommunerne eksplicit adgang til at begrunde deres lokalplaner med klimatilpasningsmæssige hensyn eller forebyggelse af forurening. Det er der ikke mulighed for i dag.

For det andet foreslås det, at give kommunerne mulighed for at ophæve forældede lokalplaner og byplansvedtægter uden samtidig at skulle udarbejde nye lokalplaner.

For det tredje foreslås det, at udvide mulighederne for at lave udbygningsaftaler. Det er frivillige aftaler, som en grundejer kan indgå med kommunen om, at grundejeren helt eller delvist betaler for anlæg af infrastrukturanlæg.

For det fjerde foreslås det, at lovforslaget skaber en forenkling af planprocessen ved, at der gives mulighed for en bred delegation af beslutningskompetence til vedtagelse af planforslag til økonomiudvalget eller forvaltningen.

Det sidste har KL blandt andet fremhævet som en ændring, der vil frigive mange ressourcer i kommunerne.

Lovforslaget forventes at kunne træde i kraft 1. juli i år.