DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Ny fredning: Uforstyrret ådal i Vendsyssel med sjældne arter

Ny fredning: Uforstyrret ådal i Vendsyssel med sjældne arter

Skærum Ådal rummer vandløb, der hverken er blevet uddybet eller rettet ud, og op til 40 meter høje dalsider.
26. MAR 2020 12.05

FREDERIKSHAVN / HJØRRING: Fredningsnævnet for Nordjylland har nu fredet cirka 63 hektar ved Skærum Ådal i Frederikshavn og Hjørring kommuner.

Fredningen omfatter primært de naturtyper i selve ådalen, som er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3, eng, mose, sø, og vandløb i dalbunden og hede og overdrev på dalsiderne.

Vandløbet i ådalen - Skærum Å - er over lange strækninger forblevet fri for vandløbsregulering som udretning og uddybning. Ådalen er V-formet med forholdsvis smal bund, hvor åens slyngninger rører skiftevis den ene og den anden dalside. Samtidig har en række væld og bække eroderet i dalens sider, så de mange steder fremstår som 'falske bakker' afgrænset af sidedale og
kløfter.

Denne udformning af landskabet gør, at terrænoverfladen kan vende mod alle verdenshjørner og have alle mulige hældninger. Da der desuden er stor variation i jordbund og fugtighed, findes der levemuligheder for en rigdom af plantearter med hver sine krav til voksested. Dermed opstår de mange forskellige vegetationstyper, som rummer et enestående planteliv med adskillige rødlistede, fredede og øvrige sjældne arter inden for et forholdsvis lille område.

Med Danmarks Naturfrednings ord er det 'berettiget at betegne Skærum Ådal som enestående. Det gælder ikke alene i nordjysk sammenhæng, da det også på landsplan er vanskeligt at pege på ret mange ådale, som rummer en så stor artsrigdom og naturskønhed i en så uforstyrret tilstand'.

De 63 hektar ejes af 17 private lodsejere, bortset fra cirka 0,22 ha, som ejes af Frederikshavn Kommune og cirka 0,02 ha, som ejes af Hjørring Kommune.

Ikke alle lodsejere var begejstrede for fredningen med de restriktioner, det indebærer, men nævnet har gennemført fredningen 'for at sikre og forbedre forholdene for det vilde plante- og dyreliv, herunder særlig de lysåbne naturtyper med deres rige flora, for at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier, og for at skabe grundlag for naturpleje'.

Se afgørelsen.