Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Må ikke fyre medhjælper på grund af dårligt dansk

En kommune skal nu betale 175.000 kr. til en pædagogmedhjælper, der blev afskediget med henvisning til ringe sprogkundskaber
24. OKT 2011 7.00

Af Knud Abildtrup

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at en kommune har handlet i strid med forskelsbehandlingsloven, da en pædagogmedhjælper af anden etnisk oprindelse end dansk blev afskediget, og det koster nu en godtgørelse på 175.000 kr.

Medhjælperen kommer oprindeligt fra Sydamerika, har boet i Danmark siden 2000, blev i 2007 ansat som vikar - og fastansat i marts 2010.

I maj 2010 afskedigede kommunen hende begrundet i besparelser og faldende børnetal. I hendes sag blev der særlig lagt vægt på danske sprogkundskaber, og det fik hende til at klage over fyringen. Hun mente, hun blev sorteret fra på grund af manglende sprogkundskaber - i strid med ligebehandlingslovgivningen.

Hun henviste til, at hun har bestået Danskprøve 2, og at hvis hendes manglende sprogkundskaber var et problem, så burde arbejdsgiveren have hjulpet hende med at forbedre sit danske sprog.

Børnene gik
Hun mente også, at hendes danskniveau var mere end tilstrækkeligt til at kunne passe vuggestuebørn og have en normal kommunikativ arbejdsdag med kolleger og ledelse gennem tre et halvt år.

Kommunen oplyste til nævnet, at medhjælperens sprogkundskaber ikke i sig selv var begrundelsen for afskedigelsen, men indgik i den samlede vurdering af de pædagogiske og personlige kvalifikationer. Der skulle iøvrigt afskediges 60 pædagoger og medhjælpere i samme omgang.

Kommunen gjorde gældende, at kommunikationen med børnehavebørn var en udfordring. Flere af børnene gik deres vej, når de ikke kunne forstå, hvad hun sagde. 

Ligebehandlingsnævnet slog fast, at der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Ikke bevist
Kommunen lagde netop vægt på danskkundskaberne ved afskedigelsen, og nævnet skriver i sin afgørelse, at det kan være udtryk for indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, hvis en arbejdsgiver stiller uforholdsmæssige høje krav til en medarbejders danskkundskaber.

Et sådant krav vil således kunne få uforholdsmæssig stor betydning for personer af anden etnisk oprindelse, der ikke har dansk som modersmål. Og da institutionen ikke havde haft problemer med hende som ansat i over tre år, var det kommunens opgave at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket, og det er ikke lykkedes.

Godtgørelsen på 175.000 kr. svarer til ni måneders løn og skulle falde inden 14 dage.