dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Kommuner undrer sig: Skal det være forbudt at lave snobrød i haven?
Det bør fortsat være tilladt at lave snobrød over bål hjemme i haven, mener KL.
Foto: Thomas Vilhelm, Ritzau Scanpix

Kommuner undrer sig: Skal det være forbudt at lave snobrød i haven?

Kommuner skal kun kunne tillade afbrænding af haveaffald sankthansaften, står der i forslag til ny affaldsbekendtgørelse.

Er Miljøministeriet ude på at gøre det kriminelt at lave snobrød i haven, eller at spejderne laver lejrbål?

Det spørger flere organisationer og kommuner om i deres høringssvar til en ny affaldsbekendtgørelse, som for nylig har været i høring.

Bekendtgørelsen skal udmønte den affaldsaftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik i juni, og som blandt andet indfører mere ensartede regler for affaldssortering og -håndtering over hele landet.

Hovedtanken er, at affald så vidt muligt skal genanvendes. Kan det ikke det, skal brændbart affald brændes af på godkendte forbrændingsanlæg, hvor det kan udnyttes til varme, og ikke rundt om i private haver.

Derfor fjernes kommunernes hidtidige mulighed for at tillade private dels at brænde haveaffald om vinteren, dels at afbrænde rent, tørt træ på bålpladser året rundt.

Men det er for vidtgående, mener flere, som har sendt høringssvar til det nye forslag til bekendtgørelse. Heriblandt KL:

"Den nye beskrivelse kriminaliserer, at borgerne laver snobrød i haven over bål/bålsteder, og at eksempelvis spejdere har lejrbål og laver bålmad. Til begge formål anvendes typisk grene/træ i form af haveaffald," skriver KL i sit høringssvar.

 

Nuværende formulering:

§ 32. Kommunalbestyrelsen kan, uanset § 37, bestemme, at borgere og grundejere må afbrænde:

  • 1) Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, jf. dog stk. 3.
  • 2) Rent, tørt træ, der er affald, på særligt indrettede bålpladser.
  • 3) Haveaffald sankthansaften.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere betingelser for de i stk. 1 nævnte former for afbrænding af affald, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde affald, som må afbrændes.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 1, gælder ikke for afbrænding af affald i byzone og i sommerhusområder.

Forslag til ny formulering:

§ 36. Kommunalbestyrelsen kan, uanset § 49, bestemme, at borgere og grundejere må afbrænde haveaffald sankthansaften.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere betingelser for afbrænding af affald, jf. stk. 1, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde affald, som må afbrændes.

Både Aalborg Kommune og Dansk Affaldsforening, som repræsenterer kommuner og affaldsselskaber, advarer også i deres høringssvar mod at kriminalisere snobrød, lejrbål og bålmad:

"Vi kan ikke bakke op om de foreslåede ændringer af §36," skriver affaldsforeningen.

Desuden undrer foreningen sig over, at det ifølge en anden paragraf stadig skal være muligt at tillade gartnerier at afbrænde haveaffald. Det er ikke konsistent, mener man. Samme undren deler KL og de seks Argo-kommuner i deres høringssvar.

Argo: Færre klagesager

Vejen Kommune foreslår også at ændre forslaget til ny paragraf, men mest for at få ensartede regler for alle.

"Det bør ikke være op til kommunerne at afgøre, om der må afbrændes affald, Resultatet vil være mange forskellige løsninger, som kan give unødige konflikter," skriver kommunen.

Derimod skriver Argo på vegne af Greve, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde og Solrød, at det er:

"Meget positivt, at borgere og grundejeres mulighed for at afbrænde haveaffald begrænses til kun at gælde sankthansaften. Ændringen vil reducere antallet at klagesager over røggener og ulovlig afbrænding af haveaffald."

Haveaffald i haven?

Udover modviljen mod den nye §32 kritiserer Dansk Affaldsforening, at kommunerne får pligt til at etablere en særskilt indsamling af haveaffald fra husholdninger, som sikrer, at væsentlige dele af affaldet bliver indsamlet.

"Vi mener, at haveaffald har det bedst hjemme i haven. Det er godt for biodiversiteten, og der undgås energiforbrug til transport og behandling. Yderligere mindsker vi mængden af kommunalt affald, når haveaffaldet bliver hjemme hos borgeren. Derfor kan vi ikke bakke op om et krav til kommunerne om at etablere en indsamlingsordning, som “tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af affaldet bliver indsamlet”. Det er ikke hensigtsmæssigt. Og er i øvrigt i modstrid med stk. 4, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at husholdningerne må kompostere haveaffaldet," skriver foreningen.

Må træ brændes?

Andre kommuner er betænkelige ved en formulering om, at "kommunalbestyrelsen skal sikre en høj reel genanvendelse af det indsamlede haveaffald".

Det gælder blandt andre AffaldPlus, som på vegne af Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg kommuner meget gerne vil have tilføjet, at det kun gælder den ikke-vedholdige del af haveaffaldet, altså ikke træ. 

AffaldPlus har nemlig investeret 300 mio. kr. i et nyt kraftvarmeværk i Sorø, som er bygget specielt til energiudnyttelse af træ fra haveaffald fra ejerkommunerne. Det nye værk sættes i drift i sommeren 2021 som erstatning for et naturgasfyret anlæg, og det ventes at reducere CO2-udslippet fra produktionen af fjernvarme med 91 pct.

"Værket, som er under opførelse i Sorø, vil udover den markante reduktion i C02-udledninger også betyde lavere varmepriser for forbrugerne og er således på alle måder eksemplarisk for arbejdet med den grønne omstilling,” skriver AffaldPlus og gør opmærksom på, at den gældende ressourceplan pålægger kommunerne at udsortere den vedholdige del af haveaffaldet til energiudnyttelse, og at det er begrundet i videnskabelig evidens.

Artiklen bygger på høringssvar, som DK Nyt har fået aktindsigt i. De er lige nu til behandling i Miljøstyrelsen. Den endelige bekendtgørelse og et høringsnotat med svar på de indkomne høringssvar ventes at være klar i løbet af december.

Se forslaget til Affaldsbekendtgørelse her.