DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Kommunaltekniske chefer frygter for tidlig evaluering af vand- og naturområdet

Kommunaltekniske chefer frygter for tidlig evaluering af vand- og naturområdet

DEBAT KTC ser med forundring på kommissoriet til evaluering af opgavereformen - bl.a. fordi nogle opgaver, der evalueres, endnu ikke er iværksat
10. FEB 2012 13.07

Torben Nøhr, formand for Kommunalteknisk Chefforening

Kommissoriet til evaluering af opgavereformen lægger op til evaluering af opgaver på vand- og naturområdet, hvoraf nogle først nu er i implementerinsgfasen, og hvor andre endnu ikke er iværksat. Årsagen hertil har været, at den forrige regering har forsinket vand- og naturplanerne med to år. Det virker derfor fuldstændig urimeligt, at kommunerne skal udsættes for kritisk gennemgang af disse opgaver.

Planerne blev forsinket to år - ikke kun af politiske årsager - men efter vores opfattelse også af administrative årsager: Forskelligt ambitionsniveau på miljøcentrene, gentagne omskrivninger af planerne og mange andre interne uenigheder i de forskellige ministerier, der er involveret.

Den hidtil eneste rigtige succes på vand- og naturområdet har været vådområdeindsatsen, hvor alle - både statslige repræsentanter, landbrug og grønne organisationer - har rost kommunernes indsats. Vi går derfor ud fra, at dette vil indgå i evalueringen.

Kigger man på detaljerne, så lægges der i kommissoriet op til, at fjernelse af spærringer i vandløb og åbning af rørlagte strækninger ikke nødvendigvis skal være en kommunal opgave fremover.

Opgaver hænger sammen
Derimod er opgaverne omkring vandløbsvedligeholdelse og problematikken med oversvømmede marker pga. ændret vandløbsvedligeholdelse fortsat nævnt som et kommunalt område.

Disse opgaver hænger efter KTC's opfattelse tæt sammen, da vandløbsadministration skal ses som en helhed, og hvor kommunerne har den bedste adgang til at sikre den lokale lodsejerinddragelse og dialogen med andre lokale interessenter, herunder ikke mindst de grønne råd.

Kommissoriet omfatter også evaluering af kommunernes §3 indsats, hvor det forekommer helt misvisende ikke at se på statens overvågning, som er blevet neddroslet betydelig siden kommunalreformen. Antallet af målestationer og målinger er i dag på et niveau hvor manglen på aktuelle og retvisende data gør kommunernes planlægning og administration meget vanskelig.

Et andet vigtigt område er Miljøministeriets grundvandskortlægning. Kvaliteten er slækket betydeligt og giver derfor kommunerne en større og vanskeligere opgave, når der skal laves indsatsplaner for at sikre drikkevandsforsyningen for fremtiden.

Ikke ressortkamp
Kommissoriet lægger også op til evaluering af kommunernes godkendelser af husdyrbrug, skønt det er evident at kommunerne samlet set har løftet opgaven og har fået nedbragt sagsbehandlingstiden som i amternes tid var over to år. Nu er sagsbehandlingstiden nede på ni måneder. Opstartsproblemerne på dette område skyldtes i høj grad Miljøstyrelsens problemer med at stille et funktionsdueligt IT-system til rådighed for kommunerne.

Mange sager bliver stadig påklaget af naturorganisationerne og står i kø til sagsbehandling i Naturklagenævnet, så forsinkelser i godkendelserne kan ikke kun lægges kommunerne til last. At der yderligere hersker så stor usikkerhed om godkendelsesgrundlaget, at Statens Kammeradvokat har bedt om en afklaring af grundlaget, viser med al tydelighed, hvilken vanskelig opgave, kommunerne har at administrere. Det er forhold hos Staten og i lovgivningen, som efter KTC's opfattelse skal indgå i evalueringen.

Selvom KTC er forundret over kommissoriet ser vi alligevel frem til en god og åbenhjertig debat om emnerne. I teknik- og miljøforvaltningerne synes vi, at vi udfører et godt og fagligt kompetent arbejde, og samtidig er vi tæt på politikere, lodsejere og de forskellige organisationer på området, herunder ikke mindst landbrugsorganisationer og grønne organisationer. Vi håber derfor, at der også vil blive lyttet til disse og at evalueringen ikke ender med en ressortkamp mellem forskellige ministerier og KL.

Af Torben Nøhr, formand for Kommunalteknisk Chefforening