Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hvor lægger man et stort biogasanlæg?

Frederikshavn er ved at planlægge, hvor et kommende biogasanlæg skal placeres. Det vil kommunen gerne have borgerne med i

FREDERIKSHAVN: Gyllen skal være grønnere, faktisk så grøn at halvdelen af al husdyrgødning i 2020 skal omdannes til grøn energi. Det er målet i regeringens plan Grøn Vækst og baggrunden for, at Frederikshavn nu skal pege på et område i kommunen, hvor det er velegnet at opføre et fælles biogasanlæg.

Frederikshavn kommune har i et samarbejde med Miljøministeriets Biogassekretariat gennemført en analyse af, hvor man kan placere et stort, fælles biogasanlæg i kommunen. Et kig ud over landskabet viser, at man skal begive sig til kommunens sydvestlige del for at finde den højeste koncentration af husdyrbedrifter, mens det tynder ud, så snart man bevæger sig nord for Frederikshavn by og ud langs kysten.

Analysen peger på tre velegnede områder, nemlig Hørbylund, Badskær og Mølholt.

Netop området er vigtigt, når kommunen skal pege på en egnet placering, fordi omkostninger til blandt andet transport har stor indflydelse på biogasanlæggets rentabilitet. Kommunen er derfor på udkig efter et område med en høj koncentration af husdyrbedrifter inden for 10 til 15 kilometer fra biogasanlægget, som samtidig overholder en stribe kriterier med hensyn til naboer, vej- og tilkørselsforhold, grundens byggeegnethed og indpasning i landskabet.

Biogas spiller en vigtig rolle i fortrængningen af de fossile brændstoffer og udledningen af CO2. Det er på den konto, at regeringen har iværksat initiativer for at fremme produktionen af biogas i kommunerne landet over. Ved at bruge gyllen rigtigt, bliver den nemlig en dobbelt gevinst for klimaet og miljøet.

Gevinsten opstår ved, at landmanden undgår at sprede metanholdig gylle på sine marker. Metan er en drivhusgas og dens fordampning i atomsfæren forværrer drivhuseffekten mange gange større end CO2. I stedet gøder landmanden jorden med en afgasset og lugtfri gylle, som forinden har været turen forbi et biogasanlæg. Fordi gyllen stort set stadig ligger hen som en uudnyttet energiressource, kan gyllen desuden være med til at fortrænge brugen af de fossile brændsler.

I planlægning i Frederikshavn Kommune er der indtil videre opereret med, at biogassen opgraderes til naturgaskvalitet, så gasproduktionen kan sendes direkte på naturgasnettet. Det giver en stor fleksibilitet og store fordele med hensyn til opbevaring og distribution.

Frederikshavn er netop nu i gang med den indledende planlægning, som senere skal munde ud i et kommuneplantillæg, en eventuel VVM-redegørelse samt en helt konkret lokalplan. Projektet er frem til den 22. juni i en foroffentlighedsfase, hvor borgerne kan bringe ideer og synspunkter på banen i forhold til placeringen af anlægget.

mou

FAKTA
Regeringen har i deres plan Grøn Vækst aftalt at ændre planloven for at forpligte kommunerne til at inddrage lokalisering af biogasanlæg og store husdyrbrug i kommuneplanlægningen.

Der kan søges om anlægstilskud til etablering af et fælles biogasanlæg, hvis minimum 75% af den samlede mængde biomasse stammer fra husdyrgødning.

Grundlaget for at producere biogas er alt organisk materiale - husdyrgødning, energiafgrøder samt organisk affald fra industri og husholdninger.