Fælles digitaliseringstrategi for regioner og kommuner

En strategi for fremtidens fællesoffentlige infrastruktur på det digitale område er også med i de netop indgåede økonomiaftaler med kommunerne og regionerne.
10. JUN 2022 14.20

Med de netop indgåede økonomiaftaler mellem KL, Danske Regioner og regeringen er der også lavet en ny fælles digitaliseringstrategi for 2022-2025, og parterne vil fortsætte arbejdet med fælles digitaliseringen af landet, fremgår det af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2023. 

Med strategien skal der bl.a. sættes gang i 28 konkrete initiativer, der skal understøtte

  • en mere sammenhængende digital offentlig sektor for alle uanset digitale kompetencer
  • bidrage til at digitalisering kan afhjælpe manglen på arbejdskraft og til den grønne omstilling
  • understøtte, at der samtidig etableres et stærkt digitalt fundament for den videre digitale udvikling – til gavn for den enkelte borger, medarbejderne, virksomheder og til gavn for samfundet som helhef
  • Derudover styrkes arbejdet med digital inklusion, ligesom dataunderstøttelsen af den grønne omstilling, herunder grundlaget for styrket cirkulær økonomi, prioriteres.
  • Endelig er parterne enige om at fortsætte arbejdet med at give den enkelte borger et bedre digitalt overblik over oplysninger, som det offentlige har om den pågældende.
Ressourcer skal frigøres

Regeringen afsætter en økonomisk ramme på 100 mio. kr. til at understøtte den digitale omstilling i stat, kommuner og regioner i perioden 2023-2025. Kommuner og regioner, der modtager tilskud fra puljen, bidrager med egne midler svarende det tilskud de modtager. Parterne har som fælles ambition med digitaliseringen at frigøre ressourcer svarende til 10.000 årsværk over 10 år.

En styrkelse af de fællesoffentlige digitale infrastrukturløsninger indebærer en omkostning til projektindsatser, support og stabil drift på samlet set 86,5 mio. kr., heraf 34,6 mio. kr. til kommunerne og 17,3 mio. kr. til regionerne, fremgår det af aftalen med kommunerne. Samarbejdet om den fællesoffentlige digitale infrastruktur vil herudover løbende kræve lokale investeringer af staten, kommunerne og regionerne. 

En del af strategien er også at videreudvikle sundhedsjournalen og MinSundhed, så det bliver lettere for borgere, pårørende og sundhedspersonale at tilgå og få overblik over sundhedsoplysninger. Parterne er enige om fortsat at styrke sundheds-it infrastruktur med 105,3 mio. kr. i 2023 og sundhed.dk med 115,0 mio. kr. i 2023.

Endelig så skal der nedsættes et ekspertudvalg, der kan rådgive om udbredelsen af teknologien i de områder, hvor den er moden til det.

Cybersikkerhed

Både regering, KL og Danske Regioner mener, der er behov for at styrke cybersikkerheden. Parterne vil samtidig afdække mulighederne for at etablere samarbejde med ledende virksomheder og forskningsmiljøer herom, evt. i form af klyngesamarbejder.

Regeringen og Danske Regioner er på den baggrund enige om at målrette 50 mio. kr. af regionernes anlægsramme til at styrke arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i og på tværs af regionerne.

Danske Regioner har i følge Ingeniøren fået revisionsfirmaet PwC til at vurderer cybersikkerheden hos regionerne. Her lyder konklusionen, at der mangler 300 millioner kroner over tre år, hvis regionernes cyberforsvar skal kunne stå imod den aktuelle cybertrussel.

- Både i patientbehandling og cybersikkerhed gælder, at forebyggelse er bedre end behandling, og derfor bør regionerne ikke stå alene med opgraderingen af cybersikkerhed, for det er meget omkostningstungt, lød det ifølge bladet for få dage siden fra formand for Danske Regioner, Anders Kühnau (S).