DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Et af de største vandløbsprojekter i gang i år
Vestbirk-søerne har potentiale til at blive en endnu større naturperle, end de allerede er i dag, vurderer Horsens Kommune.
Foto: Horsens Kommune

Et af de største vandløbsprojekter i gang i år

Horsens Kommune vil genskabe Gudenå ved Bredvad Sø ved Vestbirk og dermed sikre naturen meget bedre vilkår.
15. MAR 2021 12.00

HORSENS: Til oktober går Horsens Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen i gang med et vandløbsprojekt, der skal genoprette naturen i området ved Vestbirk-søerne så tæt på det oprindelige som muligt. Det vil gavne vandkvaliteten i Gudenå og Vestbirksøerne, give fisk og vandplanter langt bedre levevilkår samt tiltrække mange arter af insekter og fugle til området, oplyser kommunen.

- Med projektet genskaber vi en af de mest spektakulære vandløbsstrækninger i Danmark. Noget af det helt unikke ved strækningen er, at der over en strækning på ca. fire km vil blive genskabt et naturligt fald på omkring ti meter i vandløbet, og det giver særligt gode vilkår for fiskegydning. Genopretningen af Gudenåen vil på rigtig mange parametre gavne naturen i området. Projektet får ikke kun stor betydning for den del af åen, der løber i Horsens Kommune, men derimod for alle de 160 km, Gudenåen strækker sig over. Derudover gavner det også yderligere ca. 150 km vandløb, der er sideløb til Gudenåen, siger Andreas Boesen (S), fungerende borgmester.

Når Gudenå skal genoprettes, bliver den nuværende spærredæmning på Gudenå i den nordlige ende af Bredvad Sø fjernet. Spærredæmningen blev lavet i 1924 og har siden fungeret som en barriere i Gudenå, som har medført store ændringer for naturen i og omkring åen.

Spærredæmningen betyder blandt andet, at dyrene i vandløbet ikke kan vandre frit, og det har haft stor negativ effekt på Gudenåens fiskebestand. Hele projektet bunder i Vandrammedirektivet fra EU og statens vandområdeplaner. 

- Jeg har opfordret kommunerne til at søge de penge, der er afsat til at restaurere vandløb, og her leverer Horsens Kommune på smukkeste vis. Området har potentiale til at blive en endnu større naturperle, end det allerede er i dag, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Vil gavne fiskelivet og søerne

Natur- og Miljøafdelingen i Horsens har sammen med Naturstyrelsen undersøgt, hvordan Gudenå kan lægges tilbage i sit oprindelige forløb.

- I bunden af Bredvad Sø kan vi finde det oprindelige forløb af Gudenå, så vi kan genskabe vandløbet stort set, hvor det oprindeligt har ligget. Fiskebestanden i Gudenå har det rigtig skidt, men ved at genoprette åens oprindelige forløb og fjerne den kunstige spærring giver vi fiskene meget bedre muligheder for at vandre og yngle. Når vi fjerner spærredæmningen, bevarer vi desuden Vestbirk Sø og Naldal Sø samt dele af Bredvad Sø. Sidstnævnte er i dag præget af mange sandaflejringer og vil med tiden sande helt til, hvis ikke vi gør noget, forklarer Jan Kunstmann, biolog i Natur- og Miljøafdelingen i kommunen.

I fremtiden vil søerne dermed heller ikke modtage det næringsrige vand fra Gudenåen, som indeholder en del fosfor og kvælstof.

- I dag er der ret stor algevækst i søerne, og det vil blive mindsket, når vi fjerner fosfor og kvælstof fra søerne, som dermed vil blive mere klarvandede. Det giver bedre leveforhold for vandplanter, og det vil tiltrække flere insekter og fugle, som kan finde mere føde i området, forklarer Jan Kunstmann.

Vandkraftværket lukkes

Naturstyrelsen, der ejer Vestbirk Vandkraftværk og Vestbirk-søerne, har besluttet at stoppe el-produktionen på værket. Lukningen bliver senest en realitet, når vandløbsprojektet ved Vestbirk bliver gennemført.

Der er ikke længere økonomi i at drive værket, da prisen for den elektricitet, værket producerer, er faldet mærkbart siden januar 2019. Desuden er produktionsanlægget oppe i årene, og fremtidige investeringer vil ikke kunne forrentes med den nuværende økonomi i driften af værket.

Mens el-produktionen stopper, arbejder Naturstyrelsen på at finde en løsning for den fremtidige anvendelse og det fremtidige ejerskab af de historiske bygninger. Et partnerskab bestående af godt 20 personer, der hver især repræsenterer en interesse i områdets udvikling og fremtid, har arbejdet med forskellige forslag til vandkraftværkets og områdets fremtid.

ka