DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

De yngre medarbejderes sygefravær stiger

Mere sygdom blandt yngre ansatte og mere langvarig sygdom presser sygefraværet opad.

Det er ikke længere de ansatte under 30 år, der har det laveste sygefravær i kommunerne. Nu er det i stedet de 40-49-årige, der er mindst fraværende på grund af sygdom.

Det viser en ny rapport fra Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, som har til opgave at lave sammenligninger mellem landets kommuner i håb om, at de kan lære af hinanden.

Enheden har set på udviklingen i sygefraværet fra 2017 til 2019, hvor det samlede sygefravær steg fra 11,6 til 12,0 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat i kommunerne. Og selvom virkeligheden allerede har overhalet tallene med en coronakrise, der fik sygefraværet til at falde i 2020, er der alligevel interessante pointer at hente i rapporten.

Den ene er altså, at de yngre medarbejdere har fået mere sygefravær, og det gælder bredt indenfor alle ansatte og blandt sosuer, lærere og pædagogisk personale. Fx steg fraværet næsten 14 pct. for sosuer under 30 år i løbet af de to år, mens det for sosuer mellem 30 og 40 år steg med otte pct.

Langvarigt fravær stiger

En anden klar tendens er, at der ikke var flere kortvarige sygemeldinger i 2019 end to år før, men at mere langtidssygefravær får det samlede fravær til at stige. Det gælder både samlet set og for de tre personalegrupper - sosuer, lærere og pædagogisk personale - man har set særligt på. 

Af de tre grupper er det især sosuerne, der oftere er sygemeldt. Også pædagogisk personales fravær er steget, mens lærerne ganske vist var 1,2 pct. mere syge i 2019 end i 2017, men til gengæld næsten otte pct. mindre end i 2014.

Fraværet varierer på tværs af kommunerne. Her er mønsteret det gammelkendte: at der er store forskelle på tværs af landet, hvor man vest for Storebælt ligger lavt, mens man øst for Storebælt ligger højt.

Enheden har lavet et indviklet regnestykke, hvor man tager højde for forskelle i fx alder, køn, uddannelse, herkomst osv. og når frem til en indikator for hver kommune. 

De er vist på kortet herunder, hvor de hvide kommuner har lavere sygefravær end forventet, mens de mørkeblå kommuner har højere end forventet.

Forskel på øst og vest

Ifølge rapporten kan forskellene være udtryk for kulturelle forskelle for, hvornår man melder sig syg i vestlige og østlige kommuner. Men selvom der kan være kulturforskelle, er det muligt at påvirke den, skriver forfatterne.

Det viser sig blandt andet ved, at de kommuner, der scorede meget højt på en tilsvarende udregning for tre år siden, generelt har haft et faldende fravær siden, mens de kommuner, som lå lavt dengang, siden generelt er steget.

Det kan være udtryk for, at de "dårligste" kommuner har sat fokus på at få sygefraværet ned, mens "de bedste" ikke har haft samme opmærksomhed på området, konkluderer man i rapporten.

Læs hele rapporten her.

Læs ledelsesresumé her.

Se din egen kommunes placering her.

Se de kommunespeficikke nøgletal her.

ak