Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Dansk nej i EU til at lade byer administrere strukturfondsmidler

Strukturfondenes fremtid er til diskussion i EU, og regions-repræsentanterne i Regionsudvalget ikke enig i, at store byer eller by-grupper fremover skal kunne administrere strukturmidler

Af  Knud Abildtrup

De nuværende regler for regionalstøtten i EU, der løber op i 50 milliarder Euro, udløber i 2013 og skal genforhandles af EU's lovgivere.
Kommissionen fremlagde de første ideer til reformer i sin femte samhørighedsrapport sidste efterår og forventes at fremsætte lovforslag til sommer. 

Regionsudvalget (RU), der samler kommunal- og regionspolitikere fra hele EU, har her i april behandlet forslagene, og Dunkerque-borgmester Michel Delebarre (billedet) var ordfører på en udtalelse om samhørighedspolitikken.

Ifølge regionspolitiker  Knud Andersen (V) er den danske delegation i Regionsudvalget er i det store og hele på linje med Michel Delebarre og har støttet udtalelsen om den femte samhørighedsrapport, men dog ikke på punkter om byers mulighed for støtte - samt en ny mellemkategori. Ifølge Knud Andersen støtter den danske delegantion:

• At strukturfondsmidlerne skal understøtte målene i EU's vækststrategi, Europa 2020.

• At alle medlemsstater og regioner skal være med til at understøtte Europa 2020 og være støtteberettigede til strukturfondsmidler efter 2013.

• At indsatsen skal fokuseres inden for to-tre prioriteter ud af en menu, der relaterer sig til Europa 2020.

• At Kommissionen vedtager en fælles strategisk ramme for fonde og programmer, så målene i Europa 2020 omsættes til investerings-prioriteringer for både Socialfonden, Regionalfonden, Landdistriktsfonden og Fiskerifonden.

• At indholdet og vilkårene for de partnerskabskontrakter for udvikling og investeringer om reformer og investeringer, som foreslås indgået mellem Kommissionen og hver enkelt medlemsstat, må nærmere præciseres. Regionerne forudsætter under alle omstændigheder, at en partnerskabskontrakt mellem EU og hvert medlemsland som minimum også inkluderer regionerne som partner.

• At implementeringen af programmerne forenkles, harmoniseres og samtidig forbliver effektiv.

Dansk advarsel
Derimod er Danske regioner ikke enig med Delebarres udtalelse om,
• at ikke alene stater og regioner - men også store byer eller grupper af byer - skal kunne administrere strukturfondsprogrammer. Den danske, vækstpolitik tager blandt andet udgangspunkt i at bygge bro mellem byer, udkantsområder og landdistrikter. I en dansk sammenhæng advares der derfor mod, at byer eller grupper af byer får mulighed for at administrere egne strukturfondsmidler ukoordineret i forhold til oplandet og regionen. Fordelen ved den regionale tilgang er, at midlerne bliver anvendt koordineret og ikke mindst prioriteret i en større geografi.

• At der etableres en ny permanent mellemkategori af regioner, som skal afløse de nuværende overgangsordninger. En ny mellemkategori må ikke reducere strukturfondsstøtten til regioner i konvergens- eller konkurrenceevne-kategorierne. Derimod støtter foreningen den hidtidige, midlertidige støtte til regioner, der står over for at skifte fra den ene kategori til den anden.

EU's regionalstøtte beløber sig til 50 mia. euro om året og finansierer tusinder af projekter, som er til direkte gavn for borgerne, fra højhastighedstog og solenergianlæg til uddannelsesprogrammer.