Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vandplanerne i strid med direktivet

Det Økologiske Råd kritiserer bl.a., at blot syv naturligt dybe søer får miljømålet 'høj økologisk tilstand'. Heraf ligger de fem ved Silkeborg
27. DEC 2011 12.54

Det Økologiske Råd har gennemgået de nye forslag til vandplaner og har flere kritikpunkter. Rådet skriver bl.a.:

'Det fremgår af vandplanerne, at hvis tilstanden i en sø er bedre end grænsen mellem god økologisk og høj økologisk tilstand, fastsættes det strengere miljømål, høj økologisk tilstand, og med den aktuelle tilstand som mål, da tilstanden ifølge vandrammedirektivet ikke må forringes.

Gennemgang af vandplanerne viser, at kun 112 søer har fået målsætningen høj økologisk tilstand, selv om 131 søer har høj økologisk tilstand i dag, og 125 søer vil have det i 2015.

Det er en overtrædelse af Vandrammedirektivet, fordi det ikke tillader, at der sker forringelser af vandområdernes tilstand, og det vil være tilfældet, når der fastsættes miljømålet god økologisk tilstand for vandområder, der opfylder kravene til høj økologisk tilstand.

Det fremgår endvidere af vandrammedirektivet, at der kan fastsættes strengere miljømål for vandområder end en god økologisk tilstand, nemlig en høj økologisk tilstand, på baggrund af en samlet afvejning af de samfundsmæssige interesser.

Undtagelsesbestemmelse bruges kraftigt
Vi har konstateret, at ingen vandløb eller søer har fået en høj økologisk tilstand uden at have det i forvejen. Der er således ikke i vandplanerne foretaget nogen vurdering af om vandløb og søer, der i dag ikke opfylder kravene til høj økologisk tilstand, vil kunne bringes til det inden 2027 ved at reducere de menneskelige påvirkninger og/eller gennemføre restaureringstiltag.

For langt størsteparten af søerne skyldes den ringe tilstand, at de enten har en høj intern belastning med fosfor som følge af tidligere forurening, eller at de stadig har en høj ekstern belastning med næringssalte - specielt fosfor fra diffus tilstrømning.

For stort set alle disse søer bliver vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelse anvendt, idet der meddeles fristforlængelse for opfyldelse af miljømålet. Ud af de 778 søer, der har fået miljømålet god økologisk tilstand, er det kun 158, der skal opfylde det i 2015 eller 18 søer mere end i dag. Undtagelsesbestemmelsen anvendes altså på langt størstedelen af de danske søer og begrundes med manglende viden, selv om der har været 11 år til at indhente den nødvendige viden.

Rekreativt tilbageskridt
I nogle af vandplanerne fremgår det, at en sørestaurering er nødvendig, hvis tilstanden skal forbedres for visse søer. I en fodnote til disse forslag oplyses det, at 'da der er fremkommet ny faglig viden om visse restaureringsmetoder, vil grundlaget for indsatsen blive revurderet under høringsperioden'.

Målsætningen i vandplanerne er desuden et tilbageskridt i forhold til de tidligere regionplaner, idet mange søer, der tidligere havde en skærpet målsætning med ingen eller kun meget ubetydelige menneskeskabte ændringer, nu har fået en målsætning, der tillader menneskeskabte ændringer i væsentlig større grad.

Målsætningerne i vandplanerne er således også naturmæssigt og rekreativt et tilbageskridt. Man opgiver, at vandområder, der på grund af forurening ikke længere har en høj økologisk tilstand, igen skal have en høj økologisk tilstand.

Vi har undersøgt, hvor mange af de naturlige, dybe søer, der har fået miljømålet høj økologisk tilstand, fordi de naturlige, dybe søer typisk har en særlig naturmæssig, landskabelig og rekreativ værdi. Undersøgelsen viser, at der på landsplan er syv naturlige, dybe søer og 28 unaturlige dybe søer (råstofgrave), der har fået høj økologisk tilstand. Vandplanen medfører, at fem råstofgrave nedgraderes fra høj til god økologisk tilstand, idet der i dag er 33 råstofgrave med høj økologisk tilstand.

Uaccceptabelt og uambitiøst
Det er uacceptabelt, at kun syv naturligt dybe søer får målsætningen høj økologisk tilstand. Fem af disse syv søer ligger ved Silkeborg (Almind Sø, Slåen Sø, Nedenskov Sø, Blid Sø og Snabe Igelsø), 1 på Møn (Aborre Sø) og 1 på Bornholm (Hammer Sø). Der er således i størstedelen af landet slet ingen naturlige, dybe søer med denne målsætning. Der er væsentligt flere, der vil kunne opfylde det ved en reduktion af næringsstofbelastningen kombineret med en sørestaurering og efter en samlet afvejning af de samfundsmæssige interesser.

Følgende 10 naturlige, dybe søer bør have miljømålet høj økologisk tilstand: Vandet Sø, Sjørup Sø, Ulstrup Langsø, Hampen Sø, Fårup Sø, Buresø, Maglesø v. Brorfelde, Furesø, Esrum Sø og Ulse Sø.

Vi konstaterer således, at nogle af miljømålene i vandplanerne er i strid med vandrammedirektivet, mens andre er uambitiøse.