Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vand- og naturplaner klar til efteråret - to år for sent

Den offentlige høring af de 23 vandplaner og 246 naturplaner er nu formelt afsluttet. Det får EU-kommissionen til at rejse sag mod danmark om traktatbrud - fordi planerne skulle have været vedtaget i december 2009
6. APR 2011 13.12

Nu forventer jeg, at vi kan udsende de endelige planer i efteråret, siger miljøminister Karen Ellemann (V). Der vil ifølge ministeriet stadig være åbent for høringssvar nogle dage endnu, fordi nogle af høringsparterne har bedt om det.

Første høringsfase - også kaldet forhøringen - fandt sted i foråret 2010 og havde primært til formål at få vand- og naturplanerne til teknisk eftersyn hos kommunerne, regionerne og andre statslige myndigheder. Forhøringen skulle afklare, om datagrundlaget og forudsætningerne for planerne var i orden.

Efter en opdatering blev planerne i oktober 2010 sendt i offentlig høring i et halvt år - hvor alle har kunnet bidrage og deltage. Nu skal Naturstyrelsen udarbejde de endelige vand- og naturplaner til regeringen.

Alle høringssvarene er offentligt tilgængelige og kan læses fra Naturstyrelsens hjemmeside: www.nst.dk

Afgørende for det fælles mål i 2015
EU-Kommissionen indbringer samtidig en traktatbrudssag, da Danmark ikke har opfyldt kravene i EU's lovgivning om vand ved ikke at have forelagt planer for forvaltning af deres vandområder. Disse planer skulle have været vedtaget senest den 22. december 2009 og er afgørende for at EU kan nå sit mål for de europæiske vande i 2015.

I Danmark er arbejdet med planerne ganske vist påbegyndt, men endnu ikke vedtaget og offentliggjort.

Danmark sigter mod at offentliggøre sine planer i september 2011 efter at have afsluttet den offentlige høring i april 2011.

Baggrund:
Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at beskytte og restaurere alle grundvandsforekomster og overfladevandområder (vandløb, søer, kanaler og kystvande), således at de er i "god tilstand" senest i 2015.
Ved "god tilstand" forstås, at menneskers aktiviteter efterlader så få spor som muligt i vandene. Vandområdeplanerne giver et samlet overblik over de vigtigste kendetegn ved hvert vandområdedistrikt og skal indeholde de specifikke foranstaltninger, der kræves for at nå miljøkvalitetsmålene. Undtagelser skal begrundes udførligt.

ka