Tættere samarbejde om akutpatienter i Hovedstaden

En ny aftale mellem Region Hovedstaden og dens kommuner skal sikre, at flere akutpatienter kan behandles i hjemmet.
2. FEB 2020 9.38

HOVEDSTADEN: Region Hovedstaden og dens 29 kommuner vil sammen med Praktiserende Læger, PLO-H, styrke samarbejdet om akut syge patienter. Mange patienter vil nemlig gerne blive hjemme eller i deres lokalområde.

Den nye samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner skal med 4,2 mio. kr. årligt forbedre mulighederne for, at akut syge patienter behandles hjemme, hvis lægen vurderer det sikkert. 

- Det kommunale akutteam bliver fx kontaktet af en praktiserende læge vedr. en ældre kvinde, som kommunen ikke kender fra tidligere. Akutteamet besøger kvinden og foretager observationer, som giver mistanke om en akut infektion. Akutteamet og lægen vurderer herefter i fællesskab, at kvinden ikke behøver at blive indlagt, lægen ordinerer antibiotika, og det aftales, hvordan akutteamet varetager behandlingen og observerer kvinden de følgende dage. Kvinden er glad for, at hun dermed undgår en indlæggelse, forklarer formand for PLO-H Karin Zimmer.

Det kan også dreje sig om mindre indgreb, som nu i højere grad kan fikses af det kommunale akutteam i hjemmet fremfor en strabadserende tur på hospitalet.

- Formålet er at sikre, at mere behandling kan foregå hos dig selv, så du ikke skal flytte dig for at få god behandling. Vi gør det med aftalen muligt for læger og kommunens sygeplejersker at arbejde tæt sammen om at forebygge, at du bliver så dårlig, at indlæggelse på hospitalet er påkrævet, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Aftalen sikrer en bedre overgang i forbindelse med udskrivelse fra et hospital. Med aftalen vil borgerne opleve et sammenhængende forløb af høj kvalitet, uanset om borgeren skal have behandling og pleje i eget hjem eller i den kommunale akutfunktion.

 

Fakta 

  • I tilslutning til samarbejdsaftalen er der mellem kommunerne i regionen, PLO-H og Region Hovedstaden forhandlet en aftale om en forsøgsordning om honorering af de praktiserende læger om lægebetjening af de kommunale akutfunktioner.
  • Honoreringsaftalen giver mulighed for 27.000 kommunikationsydelser om året mellem praktiserende læger og de kommunale akutfunktioner.
  • Med samarbejdsaftalen beskrives samarbejde, opgaver og arbejdsgange mellem de kommunale akutfunktioner, de praktiserende læger, hospitalerne og Region Hovedstadens Akutberedskab. Der er i aftalen fokus på entydig placering af det lægelige behandlingsansvar, gensidige forpligtelser omkring opgavevaretagelse og kommunikation med de kommunale akutfunktioner.
  • Med aftalen fastlægges, at det lægefaglige behandlingsansvar for behandling af borgere tilknyttet akutfunktioner ligger enten hos den praktiserende læge, lægen hos 1813 eller hos hospitalslægen.
  • For borgere henvist af henholdsvis almen praksis og 1813 (regionens akutberedskab) gælder, at ved akut behov for læge har almen praksis ansvaret i dagtiden (hverdage kl. 08-16) og 1813 på hverdage kl. 16-08 samt i weekender og på helligdage.
  • For borgere, hvor hospitalsbehandlingen fortsætter efter udskrivelse fra hospitalet, har hospitalet behandlingsansvaret, indtil hospitalsbehandlingen er afsluttet.
  • Det er forventningen, at aftalen vil bidrage til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Kilde: Region Hovedstaden

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev