Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Regeringen vil sprede satspulje mere ud

Regeringen vil sprede satspulje mere ud

FINANSLOV Fem strategiske indsatsområder skal tilgodese overførselsmodtagere samt svage og udsatte grupper

Regeringen vil stille forslag til, at satspuljen for 2012, der rummer 1 mia. kr.,  udmøntes inden for fem strategiske indsatsområder, der skal tilgodese overførselsmodtagere samt svage og udsatte grupper, fremgår det af finanslovspjecen.

Ældre

Regeringen vil igangsætte en koordineret indsats på tværs af sektorer for at sikre bedre vilkår for ensomme og udsatte ældre uanset, om man er i eget hjem, plejebolig eller ligger på sygehuset.

Regeringen vil prioritere 410 mio. kr. til ældreområdet i 2012 til 2015 til blandt andet:

* Ældreplejen skal udvikles fra kompenserende og plejende hjælp til en rehabiliterende og forebyggende indsats. Der skal øget fokus på forebyggelse, træning og hjælp til selvhjælp, som styrker ældre til at kunne leve længst muligt i eget liv.

* En pulje til opsøgende, sociale og aktiverende indsatser for ensomme og udsatte ældre.

* En national handlingsplan for ældre medicinske patienter, herunder med fokus på sammenhængende patientforløb.

En styrket indsats for de vanskeligst stillede
Regeringen vil prioritere 445 mio. kr. i 2012 til 2015 til konkrete initiativer, der skal medvirke til en styrket indsats for de socialt udsatte og vanskeligt stillede, herunder:

* Startboliger til udsatte unge, der skal danne rammen om en god overgang til voksenlivet for unge med sociale problemer (fx tidligere anbragte).

* En styrket indsats for udsatte gruppers sundhed, fx i svangreomsorgen for udsatte gravide, børn og unge med kroniske lidelser, samt initiativer, der tidligt opsporer ledige med psykiske problemer mv.

* En styrket forebyggelse af udsættelse af lejere, fx forsøg med fremskudt rådgivning.

* En virksomhedsrettet indsats, så de svageste ledige opnår og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bedre psykiatri
Regeringen vil prioritere 810 mio. kr. til bedre psykiatri gennem konkrete indsatser i både behandlings- og socialpsykiatrien, herunder blandt andet:
* Flere sengepladser.

* Øget samarbejde mellem primær sektor og behandlingspsykiatrien, så personer med lettere eller moderate psykiske lidelser behandles i praksissektoren.

* Styrket indsats for personer med behov for psykologhjælp.

* Etablering af specialiserede bostøtteteams til sindslidende med misbrug, så der sikres en mere målrettet social indsats samt bedre overgang fra behandlingspsykiatrien til et liv i egen bolig.

Bedre integration på arbejdsmarkedet og i uddannelserne
Regeringen vil prioritere 470 mio. kr. fra 2012 til 2015 blandt andet til:

* Styrket aktiv hjælp til svage ledige, herunder indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet.

* Flere nydanske drenge i uddannelse. Kompetencerne i folkeskolen skal forbedres.

* Styrket rådgivning af jobcentrene om den etniske beskæftigelsesindsats.

Udsatte børn og unge
Regeringen vil  prioritere 515 mio. kr. til en styrket indsats for udsatte børn og unge, herunder:

* En national handlingsplan for en effektiv og handlekraftig indsats i de alvorlige sager med svigt af børn og unge, herunder med bedre mulighed for at gribe ind over for lukkede familier og nomadefamilier og en styrkelse af kommunernes sagsbehandling og efteruddannelse af sagsbehandlere.
* En forebyggende fedmeindsats rettet mod højrisikogrupper blandt børn.

* En national strategi for inklusion af børn og unge i dagtilbud og skoler, som målrettet og effektivt skal understøtte en bedre inklusion af børn og unge med særlige behov i de almene tilbud.


Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/with/4296824658/