Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Regeringen lover en lov om lokale serviceniveauer

Regeringen lover en lov om lokale serviceniveauer

I økonomiaftalen har regeringen forpligtet sig at fremsætte lovforslag, der skal fastslå kommunernes lokale råderum og mulighed for at fastsætte lokale serviceniveauer indenfor det specialiserede socialområde

Af Morten Uhrenholdt

Et af de helt ømme områder i den kommunale økonomi og mulighederne for at styre den er som bekendt det specialiserede socialområde, hvor udgifterne har været stærkt stigende gennem de seneste år.

Dert blev også et af de helt store emner under de årlige økonomiforhandlinger i Finansministeriet. Det har mundet ud i en aftale, hvor regeringen på en række punkter har forpligtet sig til at forbedre kommunernes muligheder for at styre udgifterne til f.eks. handicappede, anbringelser af børn og unge o.lign.

Det gælder bl.a. lovfæstelsen af kommunernes ret til - inden for lovens rammer - at fastsætte lokale serviceniveauer. Og som noget nyt, så skal regeringens lovforslag fastslå, at disse lokalt fastsatte niveauer skal indgå i grundlaget for afgørelser i ankesager indenfor serviceloven. 

De sociale ankenævn får altså strammet op  på betingelserne for deres arbejde.

Økonomiaftalen opremser en række initiativer på følgende måde:

  • Regeringen fremsætter lovforslag, der tydeliggør det lokalpolitiske råderum og understøtter, at kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer kan fastsætte lokalpolitiske serviceniveauer. Samtidig præciseres det, at såvel faglige som økonomiske hensyn skal indgå i konkrete afgørelser efter serviceloven.
  • Regeringen tydeliggør i lovgivningen, at lovligt fastsatte serviceniveauer skal indgå i afgørelsesgrundlaget for ankeafgørelser efter serviceloven.
  • Det tydeliggøres i vejledningen, hvilken vægt udtalelsen fra anbringelsesstedet skal tillægges, samt at de elementer i udtalelsen, der tillægges vægt, er udtalelser om barnets udvikling og trivsel mv.
  • Der iværksættes en række initiativer med henblik på at styrke kvaliteten af ankeafgørelser samt styrke samarbejdet og dialogen mellem kommuner og ankesystem, herunder sker der blandt andet en opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn.
  • Der indføres vejledende tidsfrister i ankesystemet på børnesager med opsættende virkning.

Udover denne række konkrete initiativer, har parterne aftalt, at der skal gennemføres en grundig analyse af områdets voksenområde. Den skal være gennemført til næste forår. Om det hedder det i aftalen:

'Regeringen og KL er enige om at igangsætte en analyse, der skal danne grundlag for forenklinger af serviceloven på voksenområdet, som kan understøtte en helheds- og resultatorienteret indsats og som skal understøtte kommunernes muligheder for at styre og prioritere serviceydelser inden for de givne fysiske rammer. Arbejdet afsluttes i foråret 2012.'

Grænse for sene regninger
Endelig har regeringen forpligtet sig til at fremsætte lovforslag, der skal sætte en grænse for, hvor sent kommuner kan sende regninger til hinanden. Og:

'Som opfølgning på initiativerne fra sidste års aftale er regeringen
og KL endvidere enige om at undersøge, om køberkommunernes styringsmuligheder kan styrkes yderligere i forhold til de tilbud, hvor hovedparten af pladserne finansieres af andre end driftsherren, herunder regionernes tilbud.'
   

Overordnet - altså generelt og uden fokus på bestemte områder blandt de kommunale opgaver - er der enighed mellem KL og regeringen om, at der skal ske en forbedring af den økonomiske styring i kommunerne.

'Regeringen og KL er enige om, at der behov for en styrket økonomistyring. På den baggrund er parterne enige om at gennemføre et fælles analysearbejde om økonomistyringen i kommunerne.'