Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
I Skanderborg får borgere med demens fra maj også tilbud om aflastning om aftenen, så deres pårørende har mulighed for at pleje egne interesser, besøge venner eller nyde et frirum alene.
Foto: Skanderborg Kommune

Pårørende til demente skal aflastes bedre i 13 kommuner

Statslige midler til ekstra demensindsats kommer pårørende til gavn. Se de 13 projekter her.
4. MAR 2021 15.10

Det kan være hårdt arbejde at bo sammen med en person med demens. Derfor kan pårørende have brug for et pusterum fra sygdommen.

Det er filosofien bag en ansøgningspulje på 39 mio. kr. fordelt over fire år i Sundhedsstyrelsen.

I denne omgang er der uddelt støtte til projekter i 13 kommuner, og ideerne er mange: Fra aflastning om aftenen, i hele døgn eller en hel uge over mindfulness og teaterture til støtte fra frivillige og præster. 

Følgende 13 projekter har fået støtte, oplyser Sundhedsstyrelsen til DK Nyt:

Hvidovre Kommune

Projektets formål er at udvikle bedre og mere fleksible aflastningstilbud til borgere med moderat til svær demens og mere frirum til deres pårørende. 

 Projektet går ud på at:

 • Tilbyde mindfulness-baseret stressreduktion til pårørende samt fysioterapeutisk træningsforløb, hvor pårørende modtager vejledning i at motivere og gennemføre fysisk træning med borgerne i vante hverdagsomgivelser. 
 • Støtte til to nye cafe-tilbud i regi af Ældre Sagen, som målrettes pårørende til borgere med demens i moderat/svær, hhv. svær grad. Indholdet i cafeen og hvor ofte den skal finde sted udvikles sammen med pårørende.
 • Tilbyde målrettet mental støtte og aflastning i form af samtalegrupper for ægtefæller/samlevende samt unge og voksne børn af forælder med demens. Skal bl.a. give redskaber til at tackle hverdagen og give mulighed for at give og modtage hjælp fra ligestillede. Det at hjælpe andre ud fra egne erfaringer kan i sig selv være lindrende.
 • Udarbejde et tilbudskatalog over eksisterende og nye indsatser i projektet. Ved at undgå sprogbrug, som erfaringsmæssigt virker stigmatiserende, skal kataloget imødegå mentale barrierer for at modtage aflastningstilbud.  
Ishøj Kommune

Projektets formål er at give pårørende med demens inde på livet viden og redskaber, som kan styrke det mentale overskud, mens borgeren tilbydes meningsfyldte aktiviteter.

Projektet går ud på at:

 • Etablere en daghøjskole for pårørende, bl.a. med undervisning i demensfaglige vinkler og anvendelse af mestringstrategier. Induktive læringsprocesser og refleksionsøvelser fremmer interessefællesskaber og netværk blandt deltagerne.
 • Arrangere udflugter med sanse- og naturterapi for borgere med demenssygdom sideløbende med daghøjskolen, så de pårørende kan koncentrere sig om daghøjskolen.
Københavns  Kommune

Projektets formål er at reducere belastningen hos borgere med demens og deres pårørende samt at få ny viden om behovet for aflastning, som kan kvalificere den fremtidige indsats.

 Projektet går ud på at:

 • Udbygge den eksisterende afløsning i eget hjem ved at lade et nyt tværfagligt team arbejde tæt sammen om at yde aflastning, rådgivning og mental støtte. Teamets medarbejdere har stærk demensfaglighed, og deres indsats skal ske ud fra løbende dialog med og indgående kendskab til borgeren med demens og de pårørende.
 • Tilbyde konkrete aflastningstiltag, som både kan være individuelle og gruppebaserede samt foregå i og uden for hjemmet.
 • Rådgivning og mental støtte fokuserer på coping i dagligdagen med demens samt hjælp til at gøre brug af andre relevante tilbud.
Nyborg Kommune

Projektets formål er at skabe et attraktivt, meningsfuldt tilbud for borgere med demens, som aflaster de pårørende.  

 Projektet går ud på at:

 • Etablere en månedlig kulturcafé for borgere med demens, herunder for yngre og/eller borgere tidligt i sygdomsforløbet. Indholdet planlægges sammen med brugerne, fx musik, udstillinger eller foredrag.
 • Tilbyde samtalegrupper for borgere med demens, der ønsker at møde ligesindede samt at høre mere om deres sygdom og få råd og vejledning om livet med demens.
 • Tilbyde samtalegruppe for pårørende med fokus på råd og vejledning, sygdomslære og mental støtte m.m. Indsatsen foregår sideløbende med kulturcafeen. I begge samtalegrupper anvendes ”Værktøjskasse” fra Nationalt Videnscenter for Demens, hvor kommunen i andet regi deltager i kompetenceudvikling.
Odense Kommune

Projektets formål er at reducere nedslidning af pårørende ved at etablere en målrettet og fleksibel indsats i hjemmet rettet mod borgere med demens, som ikke kan indgå i gruppetilbud.

Projektet går ud på at:

 • Etablere aflastningstilbud i hjemmet eller det nære lokalområde med aktivitet eller samvær i dagtimerne eller først på aftenen. Aktiviteter tager afsæt i borgernes livsstil, ønsker og behov. Pårørende kan holde fri imens, men har også mulighed for at deltage i aktiviteten.
 • Tilbyde aflastningstilbuddet i en periode, hvor borgerne langsomt bliver klar til at flytte i plejebolig eller står på venteliste til andre tilbud. 
Ringsted Kommune

Projektets formål er at aflaste pårørende og gøre familierne bedre i stand til at håndtere livet med demens.

Projektet går ud på at:

 • Tilbyde individuelle aktivitetsmakkere til borgere med demens i dag- og aftentimer samt i weekenden. Indsatsen kan foregå i hjemmet eller lokalområdet og tager afsæt i familiens behov for aflastning og støtte og med udgangspunkt i borgerens liv og motivation.  
 • Tilbyde pårørende mindfulness som redskab til at opretholde et sundt mentalt helbred og minimere stressbelastningsskader og depression. Sideløbende tilbydes borgerne en gruppebaseret aktivitet, hvor pårørende kan deltage i sidste del. 
Rudersdal Kommune

Projektets formål er, at borgere med demens og deres pårørende oplever aflastning af høj kvalitet, således at de pårørende får et frirum fra sygdommen. Projektet har fokus på at skabe en stærk kobling til frivillige kræfter.

 Projektet går ud på at tilbyde:

 • En frivillig besøgsven til borgere med demens i tidlige stadier. Besøgsvennen kan fx støtte borgeren i at fastholde interesser fra tiden før sygdommen.
 • Udvidet åbningstid i eftermiddagstimerne på et daghjem fire dage om ugen. Hjemtransport forestås af aktivitetsmedarbejderen. 
 • Månedlige sammenkomster for borger med demens og deres pårørende med fælles middag og efterfølgende tema, fx dans eller teater. Giver fælles oplevelser for pårørende og deres nære med demens samt mulighed for, at pårørende kan udveksle erfaringer og støtte hinanden mentalt.  
 • Ugentlig gymnastik for borgere med demens, som tilpasses den enkeltes fysik. Pårørende kan deltage på holdet eller på særskilt hold. Skal skabe bro mellem aktivitetscenter og daghjem.
Skanderborg Kommune

Projektets formål er at øge fleksibiliteten af aflastningen, så pårørende sikres et reelt frirum fra sygdommen.

 Projektet går ud på at tilbyde:

 • Afløsning i hjemmet i aftentimerne.
 •  Individuelle aflastningsaktiviteter om dagen til borgere med demens, der ikke trives i gruppetilbud, eller som har en adfærd der gør, at det er svært at indgå i gruppesammenhænge. Kan foregå i og uden for hjemmet.
 • Gruppebaserede aflastningstilbud på hverdagsaftener uden for hjemmet. Fx på et daghjem, som allerede anvendes af et demenstilbud i dagtimerne. 
Slagelse Kommune

Projektets formål er at iværksætte en fleksibel aflastning, hvor pårørende til borgere med demens kan sammensætte tilbud om aflastning/afløsning efter deres behov.

 Projektet går ud på at:

 • Etablere afløsningstilbud i eller uden for eget hjem. Afløsningen forestås af en medarbejder eller frivillig fra Alzheimerforeningen, og indholdet aftales med borgeren med demens og dennes pårørende. Der er typisk tale om enkelmandsaktiviteter, men to borgere kan fx tage i svømmehal sammen, ledsaget af afløser. Projektet samarbejder med DGI Midt- og Vestsjælland om brobygning til foreningslivet for at understøtte meningsfulde aktiviteter.
 •  Etablere et gruppebaseret aflastningstilbud kl.15-22 én gang om ugen på et daghjem.
 •  Udvide tilbuddet om mental støtte til pårørende med deltagelse af demenskoordinator og pårørendevejleder. Den mentale støtte har form af peer to peer-rådgivning (rådgivning med henblik på gensidigt at give og modtage hjælp baseret på respekt mellem pårørende med fælles erfaring med demens) og psykoedukation (en undervisningsform, som aktivt involverer deltagerne med fokus på at styrke deres viden og handlekompetencer).  
Solrød Kommune

Projektets formål er at give pårørende til mennesker med demens mulighed for at få et frirum.

Projektet går ud på at tilbyde:

 • Afløsning i eget hjem. Afløsningen forestås af en medarbejder fra hjemmeplejen, så borgeren med demens kan være i trygge rammer og deltage i en-til-en aktiviteter.
 • Døgnafløsning i en uge pr. år, hvor den pårørende kan tage på ferie.
Stevns Kommune

Projektets formål er at styrke aflastningen af pårørende til borgere med demens. Kommunen har erfaring for, at pårørende, som oplever at blive aflastet nok, lettere mestrer sygdommen. Både i forhold til sig selv og den demensramte borger. Formålet er endvidere at understøtte et ønske om at blive sammen i eget hjem så længe som muligt. 

Projektet går ud på at:

 • Oprette en eller flere støttegrupper for mindre, faste grupper af borgere med demens, så de kan støtte hinanden og deltage i meningsfulde aktiviteter sammen. Der tilknyttes en frivillig og en medarbejder med viden om demens. Borgere med demens i alle faser kan deltage, og pårørende vil ved nogle lejligheder kunne deltage, fx ved udflugter og fællesspisning.
 • Tilbyde aktiviteter til pårørende, hvis demente ægtefælle deltager i Støttegruppen. Fokus er på mental støtte og psykoedukation, dvs. en undervisningsform, som aktivt involverer deltagerne med fokus på at styrke deres viden og handlekompetencer. 
 •  Udvide dagtilbuddet Nichen med aften- og weekendpladser. Både med faste og et mindre antal åbne pladser, som kan bookes med kort varsel, så pårørende kan aflastes i tidsrum og på dage, hvor de har behov.
Svendborg Kommune

Projektets formål er at give pårørende et frirum og borgere med demens et udvidet tilbud, som evt. kan udskyde tidspunktet for ansøgning om plejehjemsplads.

 Projektet går ud på at:

 • Forbeholde syv gæstepladser på Bryghuset Svendborg Demensby til borgere med demens til aflastningsophold. Opholdet kan fx tilrettelægges som rullende aflastning hver ottende uge, eller som akut eller planlagt aflastning.
 • Etablere en oplevelsesbus i dag- og aftentimer samt weekender til borgere med let til moderat demens, som er vanskelige at nå, da de ikke ønsker at indgå i tilbud sammen med dårligere borgere med demens.
 • Tilbyde hjemmeaflastning dag/aften/weekend, hvor frivillige fra Røde Kors og Ældre Sagen klædes på til at være ’husven’. Igennem jævnlig kontakt med borgeren med demens og dennes pårørende opbygger husvennen en tillidsfuld og tryg relation til begge og kan træde til i situationer, hvor der er behov for aflastning i hjemmet.  
Varde Kommune

Projektets formål er at tilbyde fleksibel aflastning til mennesker med demens og deres pårørende og derved bidrage til at skabe et trygt frirum fra sygdommen for pårørende.

 Projektet går ud på at:

 • Tilbyde aflastning uden visitation i eget hjem i op til 12 timer pr. måned, alle tidspunkter på døgnet.  Aflastningen varetages af medarbejdere på demensområdet.
 •  Etablere et samarbejde med præster, som kan tilbyde mental støtte og omsorg til pårørende. En præst deltager på to informationsmøder om aflastningstilbuddet og bidrager med oplæg om svære tanker, der kan opstå som pårørende til et menneske med demens. Præsten fortæller endvidere om mulighederne for at kontakte den lokale præst efterfølgende, hvis man fx ønsker at tale om angst, kærlighed, skam og skyld.

ak