DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Odense beskytter mod højvande og forbedrer natur i ét projekt

1.400 meter langt tilbagetrukket dige skal stormflodssikre, og 27 hektar landbrugsjord udlægges til strandeng.
29. MAR 2020 7.00

ODENSE: Byrådet i Odense har netop godkendt den ene del af en større kombineret natur- og klimaprojekt ved Seden Strandby, der sammen med de nærliggende arealer er truet af oversvømmelse fra Odense Fjord.

I den seneste årrække har der været flere stormflodshændelser, som ud over stor utryghed har givet anledning til skader på ejendomme. Denne situation forventes forværret som følge af klimaforandringerne.

Af sagsfremstilingen fremgår det, at både Odense Fjord og de kystnære arealer - primært strandenge - er udpeget som et internationalt naturbeskyttelsesområde -  Natura 2000 - men er i 'ringe til moderat tilstand'. Samtidig er bestanden af træk- og vadefugle ved Odense Fjord gået stærkt tilbage.

I samarbejde med beboerne i Seden Strandby er der arbejdet med en stormflodssikring af byen. Sikringen er delt i et vest- og et østdige, altså to projekter, der tilsammen udgør klimasikringen. Østdiget er nu godkendt, mens vestdiget er på vej i processen. Projektet skal:

 • Forbedre beskyttelsen af Seden Strandby mod oversvømmelse.
 • Forøge arealet med strandeng og herved skabe flere yngle- og levesteder for fjordens vadefugle.
 • Genskabe levesteder for strandtudsen, som er forsvundet fra den indre del af fjorden.
 • Bevare og forbedre det åbne kystlandskab ved Odense Fjord.
 • Forbedre den rekreative brug af området.

Diget anlægges som et fladt dige med en højde mellem 0,5 og 1,5 meter. Det vil dermed beskytte Seden Strandby mod øst ved en stormflod på op til 2,4 meter over daglig vande, herunder veje og arealer med en kommunal interesse.

Cirka halvdelen af digestrækningen dimensioneres, så det efterfølgende kan afgræsses med heste eller køer. Uden for det afgræssede område vil den soleksponerede del af digets bagside blive anlagt, så det også kan tilgodese levesteder for strandtudse, firben og insekter.

Rent teknisk handler projektet om:

 • Et ca. 1.400 meter langt tilbagetrukket dige.
 • 27 hektar landbrugsjord udlægges til natur uden mulighed for opdyrkning, sprøjtning og gødskning.
 • Genslyngning af Seden Bæk og Seden Åsum Skelgrøft.
 • Anlæg af nye naturstier og en-to fugletårne.

Projektet:

 • Finansieres dels via tilskud til synergiprojekter fra Miljøstyrelsen og dels via EU-midler (Horizon 2020). Ialt 6,4 mio. kr., så kommunens egenfinansiering er ca. 1,7 mio. kr.
 • Giver blandt andet tilskud til kompensationer til de berørte lodsejere og til de naturforbedrende indsatser. 
 • Er også en del af et EU-forskningsprojekt (Reconect) under Horizon 2020-programmet. EU-projektet har fokus på anvendelse af naturbaserede løsninger som middel til klimatilpasning og finansierer blandt andet anlægget af diget.
 • Indgår som et demonstrationsprojekt sammen med tilsvarende projekter ved Hamborg, Barcelona og Genova.