Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Musikken forsvinder fra folkebibliotekerne

Ifølge folkebiblioteksstatistikken for 2010 er der nu kun 482 betjeningssteder mod 499 i 2009
8. AUG 2011 6.52

Der bliver stadig længere til det lokale folkebibliotek. Ifølge folkebiblioteksstatistikken for 2010 er der nu kun 482 betjeningssteder mod 499 i 2009. Dette skal ses i relation til, at der i år 2000 var 800, og i 1995 var der 950. I løbet af 15 år er altså hver andet bibliotek forsvundet. For så vidt en imponerende afvikling af en offentlig virksomhed - når man tager i betragtning, at ingen har udtrykt et strategisk ønske om dette, hedder det i nyhedsbrevet Søndag Aften.

Bibliotekernes samlede åbningstid er steget med hele 20 pct. Dette skyldes dog næsten udelukkende etableringen af såkaldt 'åbne biblioteker', hvortil der er udvidet åbningstid for brugere med selvbetjening for borgerne. Den samlede åbningstid for biblioteker med betjening faldt med 4 pct. fra 2009 til 2010

Der er således god overensstemmelse mellem reduktion i antallet betjente biblioteker (3 pct.) og reduktionen i åbningstimer på betjente biblioteker 4 pct.).

Musikken udfases
Bibliotekernes samlede bestand af materiale faldt med 4 pct. fra 2009 til 2010. Udviklingen i bestand er dog forskellig fra materiale til materiale. Bogbestanden faldt med 4 pct., og for første gang nogensinde faldt den samlede bestand af digital musik (cd'er). Dette fald var kun på 1 pct., men sandsynligvis et første signal om, at udfasningen af cd'er er påbegyndt.

Det såkaldte førstegangsudlån (hvor fornyelser ikke indregnes) er faldet med 5 pct.. Det skyldes i høj grad et fald i bogudlånet på 4 pct., mens musikudlånet er faldet med hele 14 pct.. Dermed fortsætter musikudlånet det konstante fald siden 2004. Udlån af musik inklusiv fornyelser er dermed faldet med 28 pct. siden topåret 2004.

Det er især udlånet af musik til børn, der er faldet, hele 19 pct. var faldet alene fra 2009 til 2010.

Medregnes fornyelserne, som er steget med 7 pct. fra 2009 til 2010, så er det samlede udlån faldet fra 77,1 mio. til 76,6 mio., svarende til et fald på 0,6 pct.

Gennem en årrække har bogudlånet fyldt forholdsvis mindre og mindre på bibliotekerne. Med det drastiske fald i musikudlånet fra de fysiske biblioteker stiger bøgernes andel af det samlede udlån igen. Bøgernes andel af førstegangslånene var i 2009 66 pct., hvilket steg til 66,8 pct. i 2010.

Forklaringen på faldet i musikbestand og -udlån er naturligvis den stærkt stigende brug af bibliotekernes netservice bibzoom.dk.

Bibliotekerne har sparet 4 pct.  på de samlede materialeudgifter (i løbende priser, i faste priser vil besparelsen være større). Dette styres i høj grad af bogindkøbet, som er reduceret med 7 pct. (løbende priser).

Ny statistik
Folkebiblioteksstatistikken er ændret væsentligt i forhold til tidligere år. Den konkrete statistiske opgave er flyttet fra Styrelsen for Biblioteker og Medier til Danmarks Statistik. Det betyder, at alle data er at finde i Danmarks Statistiks Statistikbanken, hvori der også er en række statistiske arbejdsredskaber. For vante brugere af Statistikbanken og statistiske metoder er dette en fordel.

Ændringen fører dog også en række svagheder med sig:

Der kan ikke laves statistiske sammenligninger fra før 2009. Ændringer i folkebibliotekernes virksomhed er ofte relevant at følge over en længere årrække og ikke blot mellem de to seneste år. Dette problem vil selvfølgelig blive løst - efterhånden som flere år indgår i det statistiske materiale.

Styrelsen for Biblioteker og Medier foretager ikke længere en gennemgang af de forskellige udviklingstræk, blot en kort summarisk opregning på en a4-side. Tidligere var tekstgennemgangen på op imod 40 sider. Det medfører en væsentlig svækkelse af den almindelige orientering om folkebibliotekerne fra styrelsens side.

Endelig ændres en række begreber og opgørelsesmetoder.

Til illustration af dette kan nævnes, at Folkebiblioteksstatistikken for 2009 angav at 'antallet betjeningssteder' var 499. I gennemgangen af de statistiske hovedtendenser for 2010 skriver styrelsen, at 'antallet betjeningssteder' er faldet fra 499 til 482. Dette kan man blot ikke finde belæg for i opgørelsen fra Danmarks Statistik.

Her anvendes begrebet 'betjeningssteder med materialesamling', hvilket opgøres til 493 i 2009 og 482 i 2010. Styrelsen for Biblioteker og Medier fandt således 6 flere betjeningssteder i 2009 end Danmarks Statistik. Hvorvidt dette har været ' betjeningssteder uden materialesamling', såkaldte servicepunkter, eller om opgørelserne er ændret på andre måder, fremgår hverken af det oplyste fra Styrelsen for Biblioteker og Medier eller fra Danmarks Statistik.

Den officielle statistik giver heller ikke længere mulighed for at se antallet åbningstimer i biblioteker med betjening, herved kommer fokus entydigt til at rettes mod det totale antal åbningstimer, uanset om der er mulighed for betjening eller ej. På sigt kan begrebet åbningstimer derved blive irrelevant, hvis man nærmer sig 24/7-løsninger.

I de tilfælde, hvor Styrelsen og Danmarks Statistik anvender forskellige begreber og tal, har Søndag Aften valgt at følge Styrelsens valg.