Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lempet gylle-praksis skal nu strammes op igen

Flertal i Natur- og Miljøklagenævnet underkender nu Miljøstyrelsen, når det gælder nitratudvaskning til internationalt beskyttede vandområder
5. DEC 2011 12.18

Af Knud Abildtrup

RINGKØBING-SKJERN: Et landbrug ved Borris nær Skjern er blevet omdrejningspunktet i en principiel afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, der nu strammer op på Miljøstyrelsens praksis over for gylleudbringning, der siden marts 2011 har været lempet lidt i særligt følsomme områder.

I første omgang godkendte Ringkøbing-Skjern Kommune, at landbrugsvirksomheden kunne bringe gødning og dybstrøelse fra 548 dyreenheder (DE) ud på et 392 ha af ejendommens arealer, der lå i oplandet til det internationale naturbeskyttelsesområde Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Kommunen havde ikke fastsat skærpede vilkår vedrørende udvaskning af næringsstoffer fra arealerne.

Den afgørelse blev påklaget Det Økologiske Råd, og nu har et flertal i Natur- og Miljøklagenævnet givet kontraordre til kommunen.

Der kommer flere tilsvarende sager
Ved samme lejlighed tilsidesætter nævnet nu den lempelse i praksis, Miljøstyrelsen gennemførte i marts 2011. Styrelsen accepterede på det tidspunkt, at kommunen godt kunne se bort fra en 5 pct. stigning i antal dyreenheder sammenlignet med 2007-niveauet. Men den går nu ikke længere.

Efter den principielle afgørelse, der kom 24. november, har flere kommuner været usikre på, om de nu kunne se frem til et stort antal lignende sager til fornyet behandling. Og nævnet understreger derfor, at der kke er tale om en hjemvisning, men en stadfæstelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse 'med et skærpet vilkår om nedbringelse af kvælstofudvaskningen, som kommunen i dialog med sagens ansøger skal omsætte til kvælstofreducerende virkemidler'.

Nævnet lægger dog op til, at der i en kortere periode kommer et mindre antal afgørelser i husdyrsager, der ligner.

Et nul er et nul
Fra Ringkøbing skriver fagchef Jakob Bisgard til dknyt, at der for ham at se er tale om en klar skærpelse af Miljøstyrelsens vejledning:

- Klagenævnet siger, at et nul er et nul. Der må ikke være yderligere påvirkning, når husdyrbestanden er stigende i et opland eller ligger over udgangspunktet i 2007. Så konsekvensen må være, at vi i fremtidige husdyrbrugssager stiller krav om en udvaskning svarende til udvaskningen fra et plantebrug, så længe husdyrbestanden er over udgangspunktet i 2007 inden for oplandet til Ringkøbing Fjord. Så vidt jeg kan se skal alle oplandskommuner gøre tilsvarende. Vores umiddelbare vurdering er, at afgørelsen også kræver at der nu skal laves § 16 sager på alle gylleaftaler.

- For nogle husdyrbrugstyper kan det antageligt være vanskeligt at komme ned på en udvaskning svarende til planteavl, eksempelvis kvægbrug med 2,3 DE

- Afgørelsen er noget af en udfordring. Skal der være mulighed for yderligere udvidelser, er der et stort behov for få gang i etablering af biogasanlæg eller gylleseparering, så der kan skabes rum til flere dyreenheder.