Højesteret: Grundejere kan straffes for ikke at tilslutte sig kloak

To grundejere, der har nægtet at tilslutte sig den offentlige kloak, kan godt straffes med bøder og tvangsbøder.
11. MAR 2020 14.01

Højesteret har nu afgjort en sag om miljøbeskyttelse, hvor spørgsmålet har været, om to grundejere, der ikke ville efterkomme kommunale påbud om at tilslutte sig det offentlige kloaknet, kunne straffes. Og det kan de altså godt, fremgår det af dommen.

Det første påbud kom i september 2016, hvor de to grundejere blandt andet havde gjort gældende, at de ikke kunne straffes, fordi anklagemyndigheden tilbage i 2012 havde opgivet påtale i en tidligere straffesag om overtrædelse af et tilsvarende påbud fra 2009.

De to havde endvidere gjort gældende, at påbuddet var ugyldigt, fordi tilslutning til den stikledning, som kommunen havde etableret, ikke var mulig eller ville indebære uforholdsmæssigt store omkostninger, og fordi kommunen ikke havde imødekommet deres anmodninger om aktindsigt.

Af byretsdommen fra Retten i Nykøbing F., fremgår det, at udgiften ifølge en kloakmester ville løbe op i 143.000 kr.

Tilslutningen var en mulighed
Årsagen til, at påtalen blev opgivet i 2012 var, at kommunen havde trukket påbuddet tilbage, blandt andet fordi der var tvivl om de tekniske muligheder for at blive tilsluttet kloakken. Kommunen havde samtidig tilkendegivet, at sagen ville blive genoptaget, når der forelå en afklaring vedrørende placeringen af en minipumpebrønd.

I hvert fald under de omstændigheder fandt Højesteret, at selv om kommunen havde tilbagekaldt det tidligere påbud, var der ikke noget til hinder for, at kommunen gav et nyt påbud i 2016.

Højesteret bakkede dermed op om landsrettens vurdering af, at tilslutningsmuligheden var rimelig og dermed ikke i strid med proportionalitetsprincippet.

Der var endvidere ikke kommet noget frem, som gav Højesteret grundlag for at antage, at de to grundejere var blevet nægtet aktindsigt i oplysninger af betydning. Kommunens påbud var derfor ikke ugyldigt, og de to grundejere kan nu straffes med bøder og pålægges tvangsbøder, hvis de ikke retter sig efter påbuddet.

Find links til dommene i henholdsvis byret, landsret og Højesteret.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev