Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Generelle administrations-gebyrer ulovlige

Bag Statsforvaltningens afgørelse om, at Silkeborgs indførelse af generelle gebyrer på opkrævninger er ulovlig, gemmer sig lange, juridiske overvejelser

Af Morten Uhrenholdt, [email protected] dk

SILKEBORG: Silkeborg byråd besluttede fra 1. januar 2011 - i forbindelse med vedtagelse af budgettet - at opkræve 5 kr. i administrationsgebyr ved udsendelse af alle regninger til borgere og virksomheder. Kommunen mente, at kunne finde hjemmel til at indføre gebyrerne i Forbrugerombudsmandens gebyr-vejledning udarbejdet i relation til markedsføringslovens § 15.

Da Statsforvaltningen gik ind i sagen i løbet af 2011 behandlede Silkeborgs byråd igen sagen, og kommunen erkendte i november, at der ikke var tale om et korrekt lovgrundlag for beslutningen. Til gengæld argumenterede kommunen for, at kommuner kan opkræve gebyrer og afgifter til dækning af sine omkostninger på et lempeligere hjemmelsgrundlag end det, der kræves ved opkrævning med andre formål.

Her er vi ude i et område, hvor jurister udlægger teksten forskelligt. Således fremgår det af sagsakterne, at Silkeborg havde spurgt sin revision til råds, og at den ikke anså gebyrerne for stridende mod gældende regler.

I en udtalelse fra august 2011 havde KL udtalt sig skeptisk omkring
kommuners opkrævning af gebyrer. Til en anden kommune havde KL udtalt, at der ikke var hjemmel til at kræve gebyr for opkrævning af ejendomsskat, men KL havde ikke udtalt sig om hjemmelsgrundlaget for opkrævning på andre områder.

Selv Grundloven inde over
Statsforvaltningen redegør i sagen for hjemmels-problematikken. Som udgangspunkt skal der være lovhjemmel til kommunalbestyrelsers og andre forvaltningsmyndigheders beslutninger. D.v.s. at der skal kunne henvises til love vedtaget af Folketinget. Visse beslutninger kan dog træffes med hjemmel i uskrevne regler, f.eks. kommunalfuldmagtsreglerne.

Statsforvaltninge skriver sammenfattende om problematikken:

'Det kan udtrykkes sådan, at kravet til lovhjemlens styrke afhænger af, hvor indgribende den beslutning, forvaltningsmyndigheden vil træffe, er for borgeren. Jo mere beslutningen bebyrder borgeren, desto sikrere hjemmelsgrundlag skal den have.

Ud fra det synspunkt siges det undertiden, at hvis en kommunalbestyrelse vil pålægge en borger økonomiske byrder, skal det have udtrykkelig hjemmel i en af Folketinget vedtaget lov. Når en lov henlægger et områdes administration til kommunerne, forudsættes det, at kommunerne afholder de administrative omkostninger, medmindre der er hjemmel til at overvælte dem på andre. Heller ikke dette synspunkt er dog uden modifikationer.'

Statsforvaltningen griber endog til at citere fra Grundloven:

'Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ej heller kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov.'

Hver enkelt område kræver egen lovhjemmel
I sin afgørelse opremser Statsforvaltningen en række konkrete opkrævninger, der er blevet belagt med betalingsgebyr i Silkeborg. For konklusionen på de mange juridiske overvejelser er forenklet sagt, at kommunen må ind og afgøre, om der er lovhjemmel til gebyret i lovgrundlaget for den enkelte kommunale opkrævning.

Indledningsvis fastslår Statsforvaltningen således, at beregning og opkrævning af ejendomsskat er så detaljeret beskevet i loven, at der ikke lovhjemmel til at opkræve administrationsgebyr - fordi det ikke er beskrevet i loven.

Heller ikke opkrævning af for meget udbetalt børnetilskud kan pålægges administrationsgebyr - det mangler der også lovhjemmel til i en ellers meget detaljeret lovgivning på området.

I en række andre tilfælde kan Statsforvaltningens jurister ikke tage stilling til gebyrernes lovlighed. Derfor udbeder forvaltningen sig nærmere redegørelse fra Silkeborg for, med hvilken lovhjemmel kommunen mener sig berettiget til at opkræve administrationsgebyret. Det gælder:

- Opkrævning af husleje for leje af ungdomsboliger
- Opkrævning af betaling for efterskole
- Efterregulering af betaling for daginstitutionsplads (vuggestue, dagpleje og børnehave) og SFO
- Betaling for madordning på tre skoler i kommunen
- Diverse enkeltstående fakturaer, der dannes i kommunens økonomisystem
- Entreprenørsektionens regninger til eksterne samarbejdspartnere 

Skal der uddrages nogen forenklet, generel konklusion på Statsforvaltningens afgørelse i gebyr-sagen fra Silkeborg, så må det være, at kommuner ikke  har lovhjemmel til at indføre en generel gebyrpolitik på samtlige kommunale opkrævninger hos borgere og virksomheder.