Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Foreløbig aftale om sociale SATS-puljemidler

Partierne bag satspuljen er enige om, hvordan pengene for 2012 skal fordeles på det sociale område. Aftalen omfatter blandt andet 194 mio. kr. til de frivillige organisationer
14. NOV 2011 11.18

Der er indgået en aftale om satspuljen for 2012 på det sociale område. Partierne bag aftalen er Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radiale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Partierne er enige om udmøntningen af mere end 1,8 mia. kr. over de næste fire år i satspuljen for 2012. Det oplyser Socialministeriet.

Der er afsat 146 mio. kr. til en målrettet indsats for at bekæmpe fattigdom og hjælpe socialt udsatte. Indsatsen omfatter blandt andet frivillig gældsrådgivning, forsøg med psykologsamtaler til kvinder på krisecentre, penge til julehjælp, penge til den boligsociale indsats og penge til reduktion af udsættelsen af lejere.

Partierne er enige om at afsætte i alt 93 mio. kr. på ældreområdet. Heraf bruges der 40 mio. kr. til opfølgende arbejde på Ældrekommissionens anbefalinger. 20 mio. kr. anvendes til at udbrede erfaringerne med at rehabilitere ældre i deres hverdag - målet er længst muligt i eget liv. Der afsættes også 20 mio. kr. til at gøre ældre borgere fortrolige med at bruge internet, NemID og anden digital kommunikation.

På området for udsatte børn er der blandt andet afsat 35 mio. kr. til efterværn, så tidligere anbragte unge kan få hjælp til at komme i gang med en tilværelse som voksen. Et andet initiativ for at hjælpe udsatte børn og unge er 'Handlekraftig Indsats', her er der afsat 84 mio. kr.

Initiativet omfatter blandt andet ny lovgivning, som giver de sociale myndigheder bedre adgang til lukkede familier, der har behov for hjælp, men som modsætter sig samarbejde med myndighederne. Kommunerne forpligtes samtidig til at sende alle sagsakter videre, når en udsat familie flytter til en ny kommune. Folketingets ombudsmand får udvidede kompetencer på børneområdet.

De frivillige organisationer støttes med over 194 mio. kr. de kommende fire år. Foreningen Grønlandske Børn støttes fremover permanent med seks mio. kr. årligt fra 2013. Det grønlandske hus i Aalborg får en permanent bevilling fra 2012 på en halv million kroner årligt. Gadejuristen får også en permanent bevilling, i 2012 er den på to mio. kr. herefter på 2,5 mio. kr. årligt.

Satspuljepartierne har også prioriteret bedre hjælp til mennesker, der lider af senfølger af seksuelle overgreb. Der afsættes 67 mio. kr., pengene skal blandt andet bruges til tre regionale centre, som skal koordinere hjælpen. Samtidig videreføres den eksisterende psykologordning til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb.

Der afsættes 131 mio. kr. til startboliger - en ny type boliger for udsatte unge, der har brug for hjælp til at komme i gang med en tilværelse som voksen.

På integrationsområdet er det aftalt at bruge 16 mio. kr. til at hjælpe traumatiserede flygtningefamilier, og der er afsat seks mio. kr. til en kortlægning af ekstremisme. I alt er der afsat 74 mio. kr. over de næste fire år på området.

På handicapområdet er der afsat 470 mio. kr. de næste fire år. Pengene skal primært anvendes til at hæve loftet over tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer et handicappet eller sygt barn hjemme, i alt ca. 395 mio. kr. Loftet hæves til 27.500 kr. om måneden. Der afsættes også 20 mio. kr. til social teknologi for mennesker med handicap.

Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.