Enhedsliste-klage over tynd omtale i B.T. afvist af Pressenævn

Enhedslisten var utilfreds med, at partiets udtalelser om borgmesters sygemelding efter en voldtægtsanmeldelse ikke blev gengivet udførligt nok. Partiet får ikke ret.
2. MAR 2020 14.06

KØBENHAVN: Pressenævnet har afvist en klage fra Enhedslisten i forbindelse med den meget omtalte sag, hvor en episode hjemme hos den københavnske teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) førte til en voldtægtssag med senere frifindelse. Enhedslisten var utilfreds med, at B.T. i en omtale af borgmesterens sygemelding under optakten til retssagen ikke havde omtalt partiets udtalelser udførligt nok.

B.T.'s artikel handlede om, hvordan en række borgerrepræsentanter fra andre partier undrede sig over forløbet af borgmesterens sygemelding, herunder at hun på forhånd gennem sit parti havde meddelt, at hun forventede at raskmelde sig efter retssagen.

Herom mener Enhedslisten i sin klage, at partiet og borgmesteren 'ikke har fået bragt deres svar på angreb i samme omfang og på samme måde som angrebene'.

På linje med B.T.
Konkret anfører Enhedslisten i klagen til Pressenævnet, at 'angrebene bliver i artiklen bragt som direkte citater og i et væsentligt større omfang end [Klager]s svar, som kun refereres implicit og kun delvist gengives med journalistens egne ord', hedder det i sagsfremstillingen  i Pressenævnets offentliggjorte og delvist anonymiserede kendelse.

Enhedslisten henviser her direkte til de presseetiske regler, hvorefter 'angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde'.

Partiet mener ikke, at 'på samme måde er overholdt', men hertil svarer B.T., at 'de formmæssige proportioner i artiklen mellem den politiske kritik og [Klager]s svar, er uden relevans. Det tilkommer ikke [Klager] at vurdere de redaktionelle valg, der er foretaget i redigeringen. Det afgørende er, at indholdet af de svar, [Klager] har afgivet til B.T.s journalist, er refereret loyalt, præcist og fyldestgørende', skriver B.T. i sit svarskrift til Pressenævnet, der i sin kendelse lægger sig på samme linje som B.T.

Nævnet finder, at Enhedslisten 'i rimeligt omfang er refereret i artiklen'. Blandt Enhedslistens kritikpunkter var, at B.T. ikke havde nævnt at Ninna Hedeager Olsen havde foretaget vurderingen af tidspunktet for sin tilbagevenden i samarbejde med Center for Seksuelle Overgreb og sin psykolog, men den udeladelse ligger inden for et medies ret til selv at bestemme, hvad det vil bringe, fremgår det af Pressenævnets kendelse.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev