Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Afslag på transportgodtgørelser fyldt med fejl

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i København sørgede hverken for partshøring, begrundelse eller klagevejledning

KØBENHAVN: Borgerrådgiveren har udtalt hård kritik af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens manglende partshøring, begrundelse og klagevejledning i forbindelse med sager om transportgodtgørelse efter beskæftigelsesindsatsloven.

Borgerrådgiveren kan konstatere, at afgørelser om udbetaling af eller stop af udbetaling af godtgørelsen er sket administrativt og ikke - som de skal - som individuelle afgørelser efter forvaltningslovens bestemmelser.

Forvaltningen har i forbindelse med sagen ikke kunnet bekræfte, at forvaltningslovens bestemmelser om partshøring, begrundelse og klagevejledning er fulgt i alle sager, så  Borgerrådgiveren lægger blandt andet derfor til grund, at alle sager om godtgørelse - eller i hvert fald den overvejende del af sagerne - er behandlet uden iagttagelse af retsgarantierne:

- Jeg har ikke oplysninger om, hvor mange sager det drejer sig om, eller hvor langt tilbage i tiden denne praksis har været anvendt, men jeg går ud fra, at det drejer sig om et stort antal sager, siger borgerrådgiver Johan Busse.

Borgerrådgiveren har foretaget en vurdering af, hvilke konsekvenser den forkerte
praksis har haft for borgerne.

Tre fejlkilder
Såfremt en forvaltning ikke iagttager krav om partshøring, er der forhøjet risiko for, at den afgørelse som træffes, bliver forkert. Tilsidesættelse af reglerne om partshøring kan derfor medføre, at en afgørelse bliver ugyldig.

Såfremt en forvaltning ikke iagttager kravet om begrundelse, er der forhøjet risiko for, at en eventuel forkert afgørelse ikke bliver påklaget og rettet op i klageinstansen. Tilsidesættelse af kravet om samtidige begrundelser i forbindelse med skriftlige afgørelser kan medføre, at en afgørelse bliver ugyldig.

Såfremt en forvaltning ikke iagttager kravet om klagevejledning, er der forhøjet risiko for, at en eventuel forkert afgørelse ikke bliver påklaget og rettet op i klageinstansen.

Borgerrådgiveren finder det på den baggrund meget kritisabelt, at forvaltningen i et stort antal sager ikke har vurderet, om der skulle ske partshøring, hvilket formentlig burde være sket i ganske mange tilfælde, samt at forvaltningen ikke har givet borgerne en begrundelse og klagevejledning, når der var krav om det.

Borgerrådgiveren udtaler sammenfattende, at borgerne har mistet nogle væsentlige retsgarantier, og har henstillet til forvaltningen at overveje via hjemmeside, opslag, annoncering i dagspresse e.l. generelt at informere/vejlede de borgere, som har været berørt af fejlene om i hvert fald den klagemulighed, som de ikke tidligere er blevet oplyst om.