Tårnby vil tilbyde årlige statusmøder til borgere i ældreplejen

Ny ældrestrategi indebærer visitation tættere på borgerne og mindre minutbureaukrati.

TÅRNBY: En ny ældrestrategi på vej gennem det politiske system i Tårnby vil som en af nyskabelserne betyde, at alle borgere og eventuelle pårørende tilbydes et årligt statusmøde. Det oplyser kommunen.

Det bliver et element i at samle ekspertisen, som også udmønter sig i nyetablerede tværfaglige teams i hvert distrikt, som på faste møder gennemgår komplekse borgere, nye borgere, nyudskrevne borgere og borgere, hvor der er observeret ændringer.

De tværfaglige teams består bl.a. af diætister, farmakonomer, demensansvarlige, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker og visitatorer.

Der skal etableres fire distrikter – tre ældreplejedistrikter og et rehabiliteringsdistrikt – modsat nu, hvor de fem plejehjem og hjemmeplejen har hver sin ledelse, og rehabilitering hører under et af plejehjemmene.

Mindre minutbureaukrati

Frem for enkeltydelser skal alle ydelser fremover visiteres til borgerne i pakker, som hjemmeplejen selv folder ud og i samarbejde med borgeren finder den bedste fordeling af i hjemmet. Det forventes at sikre mere fleksibilitet, smidigere arbejdsgange og mindre minutbureaukrati. 

Visitationen kommer også tættere på borgerne – sygeplejerskerne kan nu selv visitere, når det gælder sygeplejeydelser, og der knyttes faste visitatorer til de enkelte distrikter. På denne måde øges den enkelte visitators kendskab til den enkelte borger, og man kan lave hurtig sagsbehandling, hvis borgerens behov ændrer sig. 

Alle medarbejdere er blevet præsenteret for planerne, og forandringerne skydes i gang ved, at der ansættes ledere af de fire nye distrikter. De forventes at være ansat senest 1. oktober.

ka